معلومات آخرین
Home / جامعه / ماسکلینکا

ماسکلینکا

ماسکلینکا کریلّ سیمیاناویچ (تولد 11. 5. . 1902، دیهه گریشینا، pیان کرسنارمییسکیی ولایت دانیتسک حاضره) ، لشکرکش ساویتی، مارشال اتّفاق ساویتی (1955) ، دو کرت قهرمان اتّفاق ساوی­تی (1943، 1978) ، قهرمان رسچس. (1969). اعضای[کپسّ از سال 1926. در صف ارمیة سرخ از سال 1920. اشتراکچی جنگ گرجدنی. مکتب کامندیران سرخ اکراینه (1922) ، کورسهای ار­تیلّیری تکمیل هیت کامندیران ارمیة سرخ کارگر و دهقان (1928) و فکولتیت هیت کامندیران عالی آکادمی» ارتیلّیری به نام ف. ه. دیرجینسکیی را (1939) ختم نمود. در جنگ اتّفاق سا­ویتی و فنلندیه سردار ارتیلّیریة دیویزیة تیراندازی بود. سال 1940 سردار ارتیلّیریة کارپوس، ، کامندیر بریگدة ضدتنکی. در جنگ بزرگ وطنی کامندیر کارپوسهای تیراندازی و سواره، فرمانده قشون زودهرکت و جا‌نشین فرمانده ارمیة 6-م (تا ژانویه 1942)؛ فرمانده ارمیة 38-م، 1-ام تنکی، 1-ام گوردییگی، 40-م (1942-43) ، از اکتبر 1943 تا آخر جنگ فرمانده ارمیة 38-م در فرانتهای جنوب و غرب، استالینگرد وارانیج، 1-م و 4-ام اکراینه. پس از جنگ در وظیفه‌های مسئول در قشونها (1945-48) ، فرمانده قشونهای ضد هجوم هوایی ریان مسکو آکروگ حربی مسکو (1953-60) ، سرفرمانده قشونهای رکیتی استراتژی و جا‌نشین وزیر مدافعه‌ ا.ج.ش.س. (1960-62).

ز آوریل 1962 سرینسپیکتار وزارت مدافعه‌ ا.ج.ش.س. و جا‌نشین وزیر مدافعه‌ ا.ج.ش.س.. اعضای کم کپسّ از سال 1956. دیپوتت ساویت عالی ا.ج.ش.س. (دعوتهای 2-10). با 6 آردین لنین، آردین روالیوتسیة اکتبر، 5 آردین بیرق سرخ، 2 آردین سواراو (درجة 1، 2) آردی­ن کوتوزاو (درجة 1) ، آردین باگ­دن خمیلنیتسکیی (درجة 1) و مدالها، اینچنین چندین آردین و مدالهای مملکتهای خارجی مکافاتانیده شده است.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …