معلومات آخرین
Home / جامعه / قلعة بریست

قلعة بریست

قلعة بریست، قلعة قهرمان، در ریزشگه د. موخویتس به د. بوگ (رسّب). ساختمان ق. ب. س. 1833 آغاز یافته در نیمة دوّم ا. 19 و اوّ. ا. 20 بارها طرح آن تغییر داده شد.

ق-ب. در دورة جنگ بزرگ وطنی (1941-45) با مدافعه‌ قهرمانانة 28-روزه (از 22 ژوئن تا 20 ژوئیة 1941) شهرت یافت. مدافعه‌ ق. ب. نمونة قطعیّت تام و مردانگی جنگاوران ساویتی گردید. این کارنامایی قهرمانانة فرزندان خلقد بود، که وطن خود را بی‌حد دوست می‌داشتند و برای آن جان را دریغ نداشتند. به خاطر کارنامایی قهرمانان ک-ب. 8 می 1965 به آن نام فخری «قلعة قهرمان» آردین لنین و مدال «ستارة طلا» داده شد.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …