معلومات آخرین
Home / علم / فیتاگیاگرفیه

فیتاگیاگرفیه

فیتاگیاگرفیه، جغرافی رستنیها، یک فصل باتنیکه و جغرافی طبیعی را گویند، که پهن‌شوی گیاگرفی نباتات را می‌آموزد. موضوع اساسی تدقیق فیتاگیاگرفیه اریل نمودهای فلاره و غیره می‌باشد. مسئله‌های فیتاگیاگرفیه در ا.ج.ش.س.در انستیتوت باتنیکة به نام و. ل. کامراف آکادمی فنهای ا.ج.ش.س.، انستیتوت عمومی‌اتّفاقی رستنی‌پروری به نم ن. ا. وویلاو و در رسّ تاجیکستان در انستیتوت باتنیکة آکادمی فنها و کامیتیت دولتی عاید به خواجگی جنگل تدقیق می‌شوند.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …