معلومات آخرین
Home / جامعه / قهرمانی

قهرمانی

قهرمانی، اجرای عمل دارای اهمیت جمعیّتی را گویند به منفعت عامّه نگرانیده شده، مردانگی و شجاعت شخصی و فداکاری را طلب می‌کند. رل ق. اوّل در شکل خیلی ساده تفکر اخلاقی به وجود آمده، منبعد موضوع اساسی داستانهای ق. و مراسمهای بزمی و رزمی گردید. در جمعیّت استثماری آن منفعت صنف حکمران (ترور، زدوخورد شدید صنفی و غ .) را افاده می‌کند. بعد ریف. کب. ساتس. اکتبر پرتیة کمونیستی خلق ساویتی را به کارنمایهای قهرمانانه در میدان جنگ (سالهای جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطنی) و عرصة محنت (حرکت ستخناوی، محنت ضربدارانه، مسابقة ساتسیلیست) هدایت کرد. در ا.ج.ش.س. برای ق. عنوانهای فخری قهرمان اتّفاق ساویتی و قهرمان محنت ساتسیلیستی تأسیس شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …