Маълумоти охирин
Главная / Теги: Шоири форс-тоҷик (страница 2)

Теги: Шоири форс-тоҷик

ШАҲИДИ ҚУММӢ

ШАҲИДИ ҚУММӢ  (1431/32, Қуми Эрон —1529/30, Гуҷароти Ҳиндустон), шоири форс-тоҷик. Баъди фаро гирифтани илму дониши  маъмулӣ он давра ба шеъргуӣ шуғл варзид ва ба мартабаи маликушшуарои волии Табрез султон Яъқуб расид. Аз намунаҳои ашъори дар маъхазҳо овардашудаи Шаҳиди Қуммӣ бармеояд, ки у бештар ба сурудани ашъори ишқӣ таваҷҷуҳ доштааст: Тират …

Муфассал »

ШАҲИДИ БАЛХӢ

ШАҲИДИ БАЛХӢ Абулҳасан ибни Ҳусайни Варроқи Ҷахудонакӣ (879, Балх—937), .шоири форс-тоҷик. Падараш аз Ҷаҳудонак буда, ба шаҳри Балх кучидааст. Дар зодгоҳаш таҳсил карда, илмҳои замонашро аз худ намуда, дар ҳамон ҷо нашъунамо ёфтааст. Шаҳиди Балхӣ яке аз ҳамкорони наздики Рудакӣ буд ва марги у Рудакиро сахт андуҳгин кардааст, ки у …

Муфассал »

ШАРИФИ ТАБРЕЗӢ

ШАРИФИ ТАБРЕЗӢ (с. та в. номаълум—ваф. 1548, Ардабили Озарбойҷон), шоири форс-тоҷик. Дар шеъру шоирӣ устодаш Лисонии Табрезӣ ном шоире будааст. Мувофиқи маълумоти тазкираҳо («Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисорӣ, «Ништари ишқ»-и Ҳусайнқулихони Азимободӣ ва ғ.) Шарифи Табрезӣ ба ашъори хубу марғуб ва ҳаҷвияҳои нишонрас машҳури давр будааст. Барои як қасидаи ҳаҷвияш ба қатл маҳкум …

Муфассал »

ШАРАФУДДИНИ ШУФУРВЕҲ

ШАРАФУДДИНИ ШУФУРВЕҲ (с. тав. номаълум — ваф. 1204), шоири форс-тоҷик. Дар ох. а. 12— ибт. а. 13 умр ба cap бурдааст. Дар зодгоҳаш Исфаҳон илмҳои расмии даврро омухта, ба шоири пардохтааст. Маликушуарои дарбори яке аз ҳокимони салҷуқӣ — Атобаки Шергир буд. Шарафуддин Шуфурвеҳ дар анвои гуногуни шеър— қасида, ғазал, рубоӣ …

Муфассал »

ШАРАФУДДИН АЛИИ ЯЗДӢ

ШАРАФУДДИН АЛИИ ЯЗДӢ (с. тав. номаълум — ваф. 1454, деҳаи Тафти Язд), муаррих ва шоири форс-тоҷик. Дар аҳди Темуриён умр ба cap бурда, бештари ҳаёташро дар дарбори Шоҳрух ва писари дуюми ӯ Мирзо Абулфатҳ Иброҳим Султон, ки ҳокими Форс (1415—36) буд, гузаронидааст. Бино ба маълумоти «Таърихи Рашидӣ» ҳокими Ироқи Аҷам …

Муфассал »

ШАМСУДДИНИ ТАБАСӢ

ШАМСУДДИНИ ТАБАСӢ Муҳаммад ибни Абдулкарим (с. тав. номаълум — ваф. 1229, Ҳирот), шоири форс-тоҷик. Аз Хуросон барои таҳсил ба Бухоро омада, минбаъд сокини Самарқанд шуд. Дар охири ҳаёташ қозии ш. Ҳирот буд. Аз Шамсуддини Табасӣ девони ашъоре дар ҳудуди 2 ҳаз. байт (қасоид, ғазалиёт, рубоиёт, муқатаот ва ғ.) боқист. Шоир …

Муфассал »

ШАМСУДДИНИ КОШОНӢ

ШАМСУДДИНИ КОШОНӢ Ибни Муҳаммад ибни Алӣ (с. тав. номаълум — ваф. 1329), шоир ва муаррихи форс-тоҷик. У оид ба таърихи муғул манзумае навишта, «Таърихи Ғазонхон»-ро ба назм даровардааст. Девони ашъораш то замони мо расидааст. Муҳаммади Авфӣ дар «Лубоб-ул-албоб» табъу қудрати шоирии уро таъриф карда, як қасидаашро овардааст. Чанд байте аз …

Муфассал »

ШАМСУДДИН Муҳаммад ибни Носири Сиҷзӣ

ШАМСУДДИН  Муҳаммад ибни Носири Сиҷзӣ (с. тав. ва ваф. номаълум), шоири форс-тоҷик (а. 12). Асарҳои манзуму мансур (насри маснӯъ) доштааст, ки яке аз онҳо рисолаи тасаввуфии «Маҷмаъ-ул-баҳрайн» мебошад. Ғазалу қасидаҳо ва рубоиҳояш дар тазкираҳо (мас., «Лубоб-ул-албоб»-и Авфӣ) омадаанд. Абёти зер аз ӯст: Як саҳар бар дили мо боди сабое бифирист, …

Муфассал »

ШАМСИ ФАХРӢ

ШАМСИ ФАХРӢ (тахалл. номаш Шамсуддин Муҳаммад ибни Фахруддини Исфаҳонӣ; с. тав. ва ваф. номаълум), шоир, адабиётшинос ва луғатнависи форс-тоҷик (а. 14). Зиндагӣ ва фаъолияти адабиаш дар Шероз, Исфаҳон, Луристон ва Қум гузаштааст. Мероси манзуми Шамси Фахрӣ асосан аз қасида ва ашъори лирикӣ иборат мебошад, ки аксаран дар мадди ҳокимоня замонаш …

Муфассал »

ШАМОЛИИ ДЕҲИСТОНӢ

ШАМОЛИИ ДЕҲИСТОНӢ (с. тав. ва ваф. номаълум), шоири форс-тоҷик. Дар нимаи авв. а. 12 умр ба cap бурдааст. Пас аз касби камол ва сафар ба якчанд шаҳри Хуросон дар ш. Мозандарон сокин шуд ва аз он ҷо ба мамдуҳон қасидаҳо фиристода, таъмини маош мекард. Бо Адиб Собири Тирмизӣ шиносоӣ ва …

Муфассал »