Маълумоти охирин
Главная / Теги: асар (страница 3)

Теги: асар

«РИСОЛАИ ЛАВОЕҲ»

«РИСОЛАИ ЛАВОЕҲ» асари намояндаи тасаввуфи асри 12 Айнулқузоти Ҳамадонист. Ба забони форсӣ-тоҷикӣ солҳои 1127—28 таълиф шудааст. Аз 201 фасл иборат буда, масъалаҳои ишқи ирфонӣ ва ақоиди пантеистии мутафаккирро дар бар гирифтааст. Бино ба маълумоти баъзе муҳаққиқони муосир муаллифи «Рисолаи лавоэҳ» аз «Савоноҳ»-и Аҳмади Ғазолӣ илҳом гирифтааст. Таҳлили асар нишон медиҳад, …

Муфассал »

«РИСОЛАИ АБУҲАФСИ СУҒДӢ»

«РИСОЛАИ АБУҲАФСИ СУҒДӢ» аввалин фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ-форсии дарӣ, ки ба мо нарасидааст. Таъли- фаш тахминан ба нимаи якуми асри 10 (рост меояд. Азбаски дар фар- ҳангҳои «Маҷмаъ-ул-фурс»-и Сурурӣ ва «Фарҳанги Рашидӣ» аз «Рисолаи Абуҳафси Суғдӣ» чанд иқтибос овардаанд, гумон меравад, ки он то асри 17 ба фарҳангнависон дастрас будааст. …

Муфассал »

«РИСОЛА Ё ХУД МУХТАСАРЕ АЗ ТАЪРИХИ САЛТАНАТИ ХОНАДОН И МАНҒИТИЯ» асари Аҳмади Дониш

«РИСОЛА Ё ХУД МУХТАСАРЕ АЗ ТАЪРИХИ САЛТАНАТИ ХОНАДОН И МАНҒИТИЯ» асари Аҳмади Дониш, ки дар он ақоиди сиёсиву иҷтимоӣ ва маорифпарварии ӯ баён ёфтаанд. «Рисола» муаллафаи нотамом ва беном буда, дар адабиёт бо унвонҳои мухталиф — «Тарҷумаи ҳоли амирони манғития», «Таърихча», «Рисола ё худ мухтасаре, аз таъриҳи салтанати хонадони манғития» …

Муфассал »

«ХАТАРИ ТАҲЛУКА ВА ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ КАРДАНИ ОН» – асари В. И. Ленин

«ХАТАРИ ТАҲЛУКА ВА ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ КАРДАНИ ОН», асари В. И. Ленин, ки 10—14 сентябри 1917 дар пинҳонкорӣ дар Гельсингфорс (Финляндия) навишта шуда, охири октябри 1917 дар нашриёти «Прибой» ҳамчун китобчаи алоҳида аз чоп баромад. В. И. Ленин дар он платформаи иқтисодии Партияи болшевиконро дар арафаи Револютсияи Кабири Сосиалистии Октябр асоснок …

Муфассал »

«ФУТУҲОТИ шоҳӣ»

«ФУТУҲОТИ шоҳӣ» асари таърихии Амир Садруддин Султон Иброҳими Амини (асри 16), ки ба забони тоҷикӣ таълиф кардааст. «Футуҳоти шоҳӣ» аз ду дафтар (ҷилд) иборат аст. Ҷилдӣ аввал дорои 5 боб буда, боби 1-ум дар бораи офариниши оламу одам ва асосгузорони дини ислом; боби 2-юм дар бораи 23 соли аввали ҳукмронии …

Муфассал »

«ФУТУҲОТИ ХОНӢ»

«ФУТУҲОТИ ХОНӢ» асари таърихии Камолуддини Бинои, ки воқеаҳои замони Шайбонихон ва таърихи хонадони ӯро дар бар мегирад. Дар «Футуҳоти хонӣ» роҷеъ ба ҷангу ҷидол, забткориҳои Муҳаммади Шайбонӣ, вазъи давлатҳои Мовароуннаҳру Хуросон ва Эрону Озарбойҷон, задухӯрдҳои байниҳамдигарӣ ва кашмакашҳои дохилӣ, тарзи давлатдории Шайбониён, забти Бухоро ва ғайра баён шудааст. Муаллиф зимни …

Муфассал »

«ФУТУҲ-УЛ-БУЛДОН»

«ФУТУҲ-УЛ-БУЛДОН» («Фатҳи кишварҳо»), асари таърихии Балозурӣ, ки баъди соли 869 таълиф шудааст. «Футуҳ-ул-булдон» аз 90 боб иборат аст. «Футуҳ-ул-булдон»-ро аз рӯи хронология, мазмун ва сохт ба ду қисм ҷудо кардан мумкин аст. Дар қисми аввал ҳиҷрати Муқаммад аз Макиа ба Мадина ва забткориҳое, ки ба онҳо худи Муқаммад дар нимҷазираи …

Муфассал »

«ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТОНӢ»

«ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТОНӢ» як асари бузурги панду ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифист. Дар он бештар сифатҳои наҷиби пайравони футувват васф шудаанд. Муаллиф тамоми футуввватномаҳои пешинро баррасӣ намуда, асари нисбатан мукаммале дар ин боб офаридааст. Асар аз муқаддимаю дувоздаҳ боб иборат буца, масъалаҳои умдаи оини ҷавонмардӣ, аз қабили муносибати устодию шогирдӣ, дӯст доштани …

Муфассал »

«ФУТУВВАТНОМА»

«ФУТУВВАТНОМА» асари шоири намоёни асри 12 Мавлоно Носируддини Сивосӣ мулаққаб ба Носирист, ки соли 1290 таълиф шудааст. Масъалаҳои рафтору гуфтор, хулқу атвор ва тартибу низоми пайравони футувватро шарҳ медиҳад. «Футувватнома» баъди «Футувватнома»-и Аттор яке аз мукаммалтарин манзумаҳост. Носирӣ асарашро дар пайравли орифони бузург Ҷунайди Бағдодӣ, Абӯбакри Варроқ, Ибни Ҳорис ва …

Муфассал »

«ФУТУВВАТНОМА»

«ФУТУВВАТНОМА» асари манзуми шоири асри 12 Аттор, ки ба оини ҷавонмардӣ (футувват) оид аст. Аз 82 байт иборат буда, дар баҳри ҳазаҷ навишта шудааст. Шоир дар «Футувватнома» фикру андешаҳои худро оид ба оини ҷавонмардй ҷамъбаст намудааст. Аттор дар оғоз ба мардум муроҷиат карда, онҳоро ба риояи оини ҷавонмардӣ даъват менамояд. …

Муфассал »