معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / سرمابرداری رستنی

سرمابرداری رستنی

سرمابرداری رستنی، از سرمان کوتاه یا درازمدّت تلف نشده به خنکی تاب آوردن رستنی را گویند. در رستنیهای زمستان‌گذران سرمابرداری هر سال در نتیجة تییاری درازمدّت و مرکّب آنها به زمستان انکشاف می‌یابد (نگرید. آب و تاب رستنی). در دورة گرم سال، وقتی که رستنیها می‌سبزند، قابلیّت سرمابرداری آنها کم و در دورة سرمای زمستان زیاد می‌شود. در وقت گرما سرمابرداری رستنی خیلی پست، ولی بعد، اگر خنکی تدریجاً شدّت یابد، از نو بلند می‌شود.

یکباره پست و بلند شدن حرارت خوفناک است، چون که رستنی فرصت نمی‌یابد تکراراً آب و تاب یابد. در هوجیره‌ها به وجود آمدن پراسیسّهای فیزیکی و شیمیایی (اوّلاً، دشوارشوی یخبندی آب داخل هوجیره، ثانیاً، بلند شدن تاب‌آوری هوجیره‌ها به بی‌آبشوی پراتاپلستها و تغییر مکانیکی یخ بیرون’ز هوجیرة آنها) به سرمابرداری رستنی سبب می‌شود. این خاصیت هوجیره‌ها در جریان با حرارت پست در یکچند دوره (از دورة آرامی سر کرده) آب و تاب رستنی انکشاف می‌یابد. اگر در یگان دوره در هوجیره‌های رستنی پراسیسّ ضروری نگوزد آن وقت رستنیها به قدر درکاری سرمابردار نمی‌شوند و ممکن است نابود شوند.
سرمابرداری رستنی، پیش از همه، از روی خصوصیت ارثی مویین می‌شود. بعضی رستنیها در هوای نه چندان خنک نابود می‌شوند (مثلاً، درخت لیم و در حرارت از-5 تا-1242) ، قیس-م دیگرشان در زمستان قهرتون (مثلاً، بعضی درختان سیب به سرمای تا-•40°سیلسیه تاب می‌آرند) هم زنده می‌مانند، درخت جلغوزه، غوبی را و غیره در سیبری شرقی در حرارت-70°سیلسیه زنده مانده می‌توانند. حتّی نوعهای گوناگون یک نمود رستنی هم به اندازة یک‌خِله سرمابردار نیستند. مثلاً. ، بعضی نوعهای گندم تیره‌ماهی در حرارت-15°سیلسیه، دیگرشان در-22°سیلسیه نابود می‌شوند. بنا بر این یکی از اصولهای نسبتاً ثمره‌بخش بلند برداشتن سرمابرداری رستنی رویاندن نوعهای سرمابردار و به شرایط محلها درست مطابق کردن آنها می‌باشد. به سرمابرداری رستنی اینچنین شرایط خاک و اقلیم و اصولهای اگراتیخنیکی، که رستنی را با شرایط مساعد آب و غذا، ایرسیه تأمین می‌کنند، تأثیر می‌رسانند. سر-مابرداری رستنیهای کشته در شرایط طبیعی (در صحرا یا باغ) به درجة آب و تاب پیشکی آنها وابسته است. مثلاً، گندم تیره‌ماهی در حرارت از-15°سیلسیه پست از خنکی نابود می‌شود؛ بعد در لبارتاریه آب و تاب دادن به خنکی تا-30°سیلسیه تاب آورده می‌تواند. نهال یکسالة زردآلو بعد آب و تاب له-بارتاری در حرارت-60°سیلسیه فقط اندکی ضرر می‌بیند، سیب «انتاناوکه» باشد، بعد چنین سرما خوردن هم گل کرده می‌تواند. قلمچة سیاهقات بعد آب و تاب لبارتاری به سرمای سخت‌ترین دچار شود هم، ریشه گرفته، انکشاف، یافته می‌تواند. به سرمابرداری رستنیهای صحرا از روی مقدار رستنیهایی، که در واحد مویین زمین زمستان گذرانیده‌اند، بها داده می‌شود. در لبارتاریه باشد، سرمابرداری رستنی را با یاری یخدانها مویین می‌کنند.
دبیات: تومناو ا. ا. ، آ فیزیولوژیچیسکام مکانیزمی مارازاستایکاست رستینیی، «فیزیولوژیه رستینیی»، 1967، تام 14، ویک 3.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …