معلومات آخرین
Home / علم / سرمشق

سرمشق

سرمشق (س ا ر خ ا ت، حسن خط، مفردات، مجموع حرفهای علی‌حده، ترکیبهای حرفی گوناگون، کلمه و جمله‌های با خط جلی نوشتن نمونویست، که از روی آن شاگردان برای خوشنویسی مشق می‌کنند. سرمشق عادتاً به شکل کتابچه چاپ می‌شود.

پیش از روالوتسیة کبیر سوسیالیستی اکتبر چندین سرمشق تاجیکی چاپ شده بود. سالهای آخر هم دو سرمشق از تورف نشریات «معارف» منتشر گردید.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …