معلومات آخرین
Home / جامعه / ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی

ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی

ریسپوبلیکة اوطانامیی ساویتی سوسیالیستی (رسّ) ، دولت میلی ساویتی سوسیالیستی، که به هیت ریسپوبلیکة اتّفاقی داخل شده، حاکمیت دولتی را نه در دایرة حقوقهای ریسپوبلیکة اتّفاقی، بلکه در اساسهای اوطانامی به عمل می‌برارد. در سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. 20 ریسپوبلیکة اوطانامی ساویت ستسیلیستی موجود است (1978). از جمله 16-تا در ریسپوبلیکة ساویتی فدراتیوی ساعاتسیلیستی روسیه: باشقردستان (تأسیسش 23 مارت 1919) ، بریتستان (تأسیسش            30 مة 1923) ، داغستان (تأسیسش 20 ژانویهی  1921) ، کبرده و بلقر (تأسیسش 5 دسامبر 1936) ، قلمیق (تأسیسش 22 اکتبر 1935) ، کریلیه (تأسیسش 25 ژوئیة 1923) ، کام- (تأسیسش 5 دسامبر 1936) ، مر (تأسیسش 5 دسامبر 1936) ، مارداوه (تأسیسش 20 دسامبر 1934) ، آسیتیة شمالی (تأسیسش 5 دسامبر 1936) ، تاتارستان (تأسیسش 20 مة 1920) ، توه (تأسیسش 9 اکتبر 1961) ، ادمورت (تأسیسش 28 دسامبر 1934) چیچین و انگوش (تأسیسش 5 دسامبری1936) ، چوشستان (تأسیسش 21 آوریل 1925) ، اقوتستان (تأسیسش 27 آوریل 1922)؛ 1-تا در ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی ازبکستان-قراقلپاقیس-تان (تأسیسش 20 مارت 1932)؛ 2-تا در ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیتسی گرجستان-ابخزستان (تأسیسش 4 مارت 1921) و آجارستان (تأسیسش 16 ژوئیة 1921)؛ 1-تا در ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیتسی آذربایجان-نخجوان (تأسیسش 9 فوریه 1924).

ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی با مساحت تیرّیتاریه، شماره و زیچی اهالی، هیت ملّی و از روی علامتهای دیگر (مثلاً، گذشتة تاریخی، درجة انکشاف اقتصادی و غیره) از همدیگر فرق می‌کنند. از جهت دیگر آنها یک قطار علامتهای مهم عمومی دارند.

ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی رسّ در هیت ریسپوبلیکة اتّفاقی همچون دولت ملّی عمل می‌کند. وه‌ای تیرّیتاریه، کانستیتوتسیه، آرگنهای عالی حاکمیت دولتی و اداره‌کنی؛ ساویت عالی، پریزیدیوم ساویت عالی، ساویت وزیران، سود عالی، پراکورار، قانون‌‌گذاری خود را دارد. هر یک گرجدنین ریسپوبلیکة اوطانامی سوسیالیستی سوسیالیستی در این زمان گرجدنین برابرحقوق ریسپوبلیکة دخلدار اتّفاقی و سایوز ساویتسکیخ سوسیالیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. ماباشد. ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی رسّ حقوق از هیت سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. برآمدن، با دولتهای خارجی بی‌واسطه رابطه داشتن، به گرجدنی قبول نمودن را ندارد، زیرا وه‌ای سوبژکت فدراسیون-سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. نمی‌باشد.

ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی رسّ یکی از شکلهای دولتداری ملّی بوده، در آن صاحب‌اختیاری ملّت تجسم یافته است و این به ریسپوبلیکة اتّفاقی مانند بودن آن را نشان می‌دهد. ریسپوبلیکة اوطانامی سوسیالیستی سوسیالیستی رسّ همچون شکل سیاسی اوطانامی (به مثل ریسپوبلیکة اتّفاقی) بعزا وکالتهای مستثنا دارد. حقوق ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی رسّ در اساس کانستیتوسیة خود آن مویین کرده می‌شود. ریسپوبلیکة اوطانامی بیرون از دایرة حقوقهای سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. و ریسپوبلیکة اتّفاقی همان مسئله‌های را مستقلانه حل کرده می‌تواند، که در اختیاری آن می‌باشند. ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی رسّ در حلّ مسئله‌هایی، که به اختیار سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. و ریسپوبلیکة اتّفاقی داده شده‌اند، اشتراک کرده در تیر-ریتاریة خود ترقّیات کامپلیکسی اقتصادی و سوسیالی را تأمین، به کار در همین تیرّیتاریه به عمل برآوردن وکالتهای سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. و ریسپوبلیکة اتّفاقی مساعدت می‌نماید، قرارهای آرگنهای عالی حاکمیت دولتی و اداره‌کنی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. و ریسپوبلیکة اتّفاقی را به حیات تطبیق می‌کند (مادّة 83 کانستیتوتسیة سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س.). تیرّیتاریة ریسپوبلیکة اوطانامی را بی راضیگی آن تغییر دادن ممکن نیست. ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی رسّ به ساویت ملّتهای ساویت عالی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س.، صرف نظر از شمارة اهالی‌اش، 11 نفر، به ساویت عالی باشد، از روی شمارة اهالی‌اش دیپوتت انتخاب می‌کند.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …