معلومات آخرین

اشیقی

عاشقی (سال تولد و وفات نامعلوم) ،  هافیز، بسته‌کار و شای­ر عصرهای 16-17 فارس-تاجیک. زادگاهش ارزنه. صنعت موسیقی را سراوّل در زادگاهش آموخته است. ب­رای آموزش نظریة موسیقی به تبریز، اصفهان، همدان سفر کرده است.

اهنگ و ترانه‌های ایجادکردة عاشقی در زادگاهش و بیرون از آن شهرت داشت. مخصوصاً، به مقامهای «اصفهان»، «حجاز»، «راست نقش»، عمل، صوت، پیشروها ایجاد کرده است. دیوان غزلیات و قصاید نیز دارد. در خراسان مدفون است.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …