معلومات آخرین
Home / علم / نزریة شباهت

نزریة شباهت

نظریة شباهت، تعلیماتیست در بارة شرطهای شباهت ها-دیسه‌های فیزیکی. نظریة شباهت به تعلیمات ‌اندازناکی بزرگیهای فیزیک تکیه می‌کند و اساس مدلیازی فیزیکی را تشکیل می‌دهد. وظیفة نظریة شباهت مقرّر نمودن معیارهای شباهت حادثه‌های فیزیکی گونا­گون و در اساس این معیارها آموختن خاصیت خود حادثه‌ها است. شباهت فیزیک تعمیم مفهوم شباهت گیامیتری می‌باشد.

مورید شباهت گیامیتری بین المنتهای اشکال یا جسمهای مانند متناسبیت موجود است. در مورد شباهت فیزیکی میدان باشد، موافقن پرمیترهای فیزیکی دو سیستمه در وقت و فضا به هم مانندند. مثلاً، هنگام شبا­هت کینیمتیک میدان سرعتهای دو حرکت معاینشونده مانندند. شباهت دینامیکی، میخ­نیکی، کیویمتیکی و دینامیکی، مانندی پراسیسّهای گرمی، مانندی الکترودینمیک نیز مثالهای ما­نندی فیزیک می‌باشید. پیوسته به انکشاف پراسیسّهای مرکّب فیزیک و فیزیکی و شیمیایی، که حادثات مکانیکی، حرارتی و شیمیایی را در بر می‌گیرند، اصولهای نظریة شباهت این پراسیسّها نیز انکشاف می‌یابند (مثلاً. ، شرطهای شباهت پرا­سیسّهای سایش و فرسایش دیتلهای ماشین، کینیتیکة تبدلات فیزی­کی و شیمیایی و غیره مقرّر کرده می‌شوند).

موتناسیبیّت همة پرمیترهای حادثه‌های مانند به آن آورده می‌رساند، که همة جایدیگرکنیهای بی‌اندازة از این پرمیترها ترتیبدادشونده برای حادثه‌های مانند قیمتهای عددی یک‌خِله دارند. کامبینتسیه‌های بی‌اندازه‌ای، که از پرمیترهای اساسی حادثة معاینشونده ترتیب داده می‌شوند، معیارهای شباهت نام دارند. هر گونه کامبینتسیة از معیارهای شباهت ترتیبدادشده معیارهای مانندی حادثات فیزیکی معاینشونده نیز می‌باشد.

پرمیترهای فیزیکی عودازناکی، که به معیار شباهت منسوبند، برای سیستمه‌های مانند قیمتهای گوناگون داشته می‌توانند؛ فقط معیارهای بی‌اندازة شباهت باید یک‌خِله باشند. محض همین خاصیت سیستمه‌های مانند اساس مدلسازی فیزیک می‌باشد

د .: سیداف ل. ا. ، متدы پادابیه ا رزمیرناست و مکانیکی. م. . 1972.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …