سۇنگی هبرلر

کارت ملّی

hissai-korti-milli

تعریخ: آغاز برسی مسئلة رشد نظام پرداخت-15 مارت سال 2010؛ سپارش حکومت جمتسوری تاجیکستان عاید حساببرابرکنیهای غیرینقدی – 29 اکتبر سال 2011؛ آغاز فعالیت: ماه ژانویه سال 2012؛ تصدیق قاعده‌های نپم «کارت ملّ»: ماه ژوئن سال 2012؛ سال 2016 شمارة اشتراکداران نپم «کارتیمیلّ» 18-تشکیلات قرض ک، از آن جمله 15 …

مفصل

دریای لولبه

daryoi-lualba

لولبه (lualaba) ، دریایست در ریسپوبلیکة زیر، سراب اساسی د. کانگا (زیر). دو پشته‌کوه کتن­گه cap شده، تا شرشرة ستانل به مسافة 2100 کم طول کشیده است. در جریان بالا و میانة لولبه شرشره‌های کاندی، پارت-د انفیر و شمبا واقع گشته‌اند. آبخیزی از اکتبر تا مارت. لولبه از بوکمه تا …

مفصل

لامبراسا سیزری

Lombroso-cezare

لامبرازا (lombroso) چیزری (11. 1835، ویرانه-9. 10. 1909، تو­رین، اتلیه) ، پسیخیتار سوی و انتراپالاگ اتلیوی، اساس‌گذار جریان انتراپالاگی در کریمینا­لوژی و حقوق جنایتی برجوزی. سال 1858 انیویرسیتیت پویّه را ختم کرد، از سال 1862 پروفسور همین انیویرسیتیت، از سال 1896 پروفسور انیویرسیتیت تورین. لامبارزا جنایت را مثل تولد و …

مفصل

منتیة زمین

mantiyai-zamin

منتیة زمین، طبقه‌ای است بین قشر و یدرای زمین 83% حجم (غیر از اتمسفره) و 67% مسّة زمین را فرا می‌گیرد. بنا بر عقیده‌های موجوده منتیة زمین، از همان المنتهای شیمیایی عبارت است، که آنها هنگام پیدایش زمین در حالت سخت بودند یا به ترکیب پیوستهای سخت شیمیایی داخل می‌شدند …

مفصل

دیهة لالگی در ناحیة حصار

lolagi_deha-hisor

لالگی- دیهه‌ای است در جماعت نوآباد ناحیة حصار جمهوری تاجیکستان مساحت کالخوز «لنینیزم» است. ز لالگی تا مرکز جماعت 7 کم. ، تا مرکز ناحیه و ستنسیة راه آهن خانقاه 14 کم. راه مومفرش است. اهالی‌اش 789 نفر (2015) ، تاجیکان. مکتب میانه و مغازه دا­رد. ساحة اساسی خواجگی-پخته‌کاری و پرورش …

مفصل