سۇنگی هبرلر

‌محمّدشفیاع شیرازی

موهمّدشفیاع شیرازی   (1783، شیراز-1846، همان جا) ، خوشنویس و شاعر فارس. پدرش محمّدیسمایل نام داشت. لقبش میرزا کوچک، تخلّص ادبی‌اش وصال. محمّدشفعیای شیرازی همة نوع خطهای دور، خصوصاً، خط نسخ را خوب می‌نوشت. او اینچنین علمهای صرف و نحو، حکمت، ریاضیات، موسیقی و عروض و کافیّه را مکمّل از …

مفصل

‌محمّدشریف سمرقندی

‌محمّدشریف سمرقندی   (سال تولد و وفاتش نامعلوم) ،             معمار و هنرمند آخر اسری    16-اوّلی  اسری   17        تاجیک. اس­لن از سمرقند، در ساختن گمبز و آرایش یادگاریهای معماری مهارت داشت. به خهندوستان رفته، سالهای 1632-1650 به ساختمان مقبرة تاجکهل سروری کرد و نمونة مکمّلترین و نادرترین سنع­ت گنبذسازی آسیای میانه …

مفصل

موهرّیک

muharrik

موهرّیک (ار. به حرکت آرنده) ، ماشین قووّگییست، که یگان نمود انرژیّه را به کار مکانیکی تبدل می‌دهد. محرک وابسته به نوعهای خود کار مکانیکی را از راتار چرخزننده، از حرکت پیشرونده و برگردندة پارشین یا از اپّرت ریکتیوی گرفته می‌تواند. محرک ماشینهای کاری، واسطه‌های نقلیات خشکی‌گرد و آبی، هوایی …

مفصل

موهرّیک-ژنراتور

muharrik-generator

موهرّیک-ژنراتور، موتور-ژنراتور، تجهیزاتیست عبارت از محرک الکتری و ژنراتور جریان الکتری، که به همدیگر به طور مکانیکی وصل کرده شده‌اند. محرک برای یک نمود جریان الکتر را به نمود دیگر آن تبدل دادن (بیشتر جریان تغییریابنده را به جریان دائمی) ، اینچنین برای تب­دل دادن عدد فزه‌ها و بسامد خذمت …

مفصل

موهرّم

hijr

موهرّم (ار. (حرام کرده شده) ، نام ماه اوّل سالشماری قمری هجری. این  ماه را عربها برای آن «محرّم» نامی­ده‌اند، که در آن جنگ کردن ممنوع بود. در ده روز اوّل ماه محرّم اهل شیعه امام هوسین را یادآوری نموده، به مرگ او ماتم می‌گیرند. در این روزها، خصوصاً روز …

مفصل