معلومات آخرین

لور

لور – این:

اسباب موسیقی نفسی قدیمه، که از برنجی ساخته می‌شد. به عصر برنجی منسوب است. در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 هنگام کافت و کاو آرشیالوگی در ساحل غربی بلتیکه بیشتر از 30 نمونة آن دسترس شده است. شکلش تابخورده (امثال حرف لاتینی s) ، سرخانه‌اش کاسه‌مانند. ‌اندازه و طرح لور به دندان اشک ممانت خیلی شباهت داشت.
اسباب موسیقی نفسی سکندینوی. نیچة چوبینیست، که با پوستلاخ درخت پیچانده شده است و سرخانه ندارد. درازی‌اش تقریباً 1 متر است.

صورت لور

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …