معلومات آخرین
Home / جغرافیا / ویلایت سخلین

ویلایت سخلین

سخلین، ولایتیست، در هیت ریسپوبلیکة ساویتی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه رسفسر، 20 اکتبر 1932 تشکیل شده است. مساحتش 87، 1 هزار کیلومتر9. اهالی‌اش 685 هزار نفر (1984). سخلین 17 ریان چعموری، 19 شهر و 34 پاسیالکة تیپّ شهر دارد. مرکزش-شهر یوجنا-سخلینسک، سخلین با آردین لنین مکافاتانیده شده است (1967).
‌طبیعت ولایت را نگرید، در مقاله‌های سخلین، جزیره و کوریل-گلجزیره.
هالی. اساساً روسها، اینچنین اکراینها، کارییگیها، بیلاروسها، تاتارها و دیگر خلقها زندگی می‌کنند. زیچی میانة اهالی در 1 کیلومتر2 7، 8 نفر 83% اهالی در شهرها اقامت دارد. شهرهای اساسی: یوجنا-سخلینسک، کارسکاه، خالصک، پارانیسک، نیویلسک، آخه، الکساندروفسک-سخلینسکیی، اگلیگارسک، دالینسک.
خاجگی. صناعت در اقتصادیات سخلین رل اساسی می‌بازد. ساحة اساسی ای صناعت ماهی می‌باشد (38% حجم عمومی محصولات صناعت ولایت را می‌دهد). صناعت جنگل، چوبگری و صناعت سیلّیولازه و کاغذ قریب 1/4 حجم عمومین محصولات صناعت- را می‌دهد. صناعت استخراج نیفت در سخلین شمالی جایی گرفته است؛ نیفت به واسطة تروباپراواد به کُمسومولسک امور (فرستاده می‌شود. در سخلین گاز، انگشت، نیفت و غیره استخراج کرده می‌شود. در شفت شهر آخه تیپلا ایلیکت را ستنسییتاتس و در نزد پاسیالکة وخروشیف گراس ساخته شده است. صناعت ماشینسازی و کارکرد متال اساساً کارهای تعمیری را به جا می‌آرد (کشتی‌سازی جای اساسی را می‌گیرد). صناعت مصالح بنا-کاری، صناعت سبک و خوراکواری ترقّی کرده است. ساحة اساست خواجگی قشلاق-چارواداری. سال 1975 در ولایت 39 ساوخاز، 10 کالخوز بود. xاجگی قشلاق ولایت 38 هزار هکتار زمین کشت‌باب دارد (1974) ، از آن جمله 13، 8 هزار هکتار برای کشت کرتاشکه، 2، 7 هزار هکتار برای سبزه‌وات، 22 هزار هکتار برای بیخ‌میوه، 0، 8 هزار هکتار برای باغداری جدا کرده شده است.
سال 1975 در ولایت 67 هزار سر گاو، 107 هزار سر خوک، 14، 1 هزار سر گوزن شمالی، 1605 هزار سر پرّنده بود. نقلیات بحری، دریایی و نقلیات راه آهن ترقّی یافته است.
ماریف، مؤسسه‌های علم و مدنی. در سال تحصیل 1974/1975 در 346 مکتب معلومات عمومی 122، 6 هزار، در 15 آموزشگاه کسبهای تکنیکی 6 هزار، در 10 مکتب میانة مخصوص 11، 3 هزار، طلبه، در این-ستیتوت پیدگاگی (در یوجنا-سخلینسک) 2، 2 هزار استودینت خواند. سال 1975 در 545 مؤسسة تامکتبی 51، 1 هزار کودک تربیه یافت. در ولایت انستیتوت تدقیقات علمی کامپلیکسی در سخلین بودة مرکز علمی شرقیدوری آکادمی فنهای اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س.، شعبة سخلینی انستیتوت تدقیقات علمی خواجگی ماهی و آکیناگرفی اقیانوس آرام، انستیتوت دولتی تدقیقات علمی و لایحه‌کشی صناعت نیفت سخلی و غیره هستند. سال 1975 در ولایت 315 کتابخانة عامّوی، موزی کشورشناسی ولایتی، تئاتر درمه (در یوجنا-سخلینسک) ، 316 کلوب، 444 دستگاه کینانمایشدیهی، 37 مؤسسة بیرونزمکتبی بود. گزیته‌های و-لایتی زیرین چاپ می‌شوند: «ساویتسکیی سخلین» (از سال 1925) ، «لی-نینы گللا» («با راه لنین»، به زبان کارییگی، از سال 1949) ، گزیتة کُمسومولی «مالادیه گوردیه» (از سال 1947). رادیو و تلویزیون برنامه‌های محلی و مرکزی را می‌شونواند و نمایش می‌دهد.
نیگهداری تندرستی. سال 1975 در ولایت 95 مؤسسة طبابتی دارای 11، 0 هزار کت (16، 8 کت به 1 هزار اهالی) ، 2، 6 هزار دُختُر (1 دُختُر به 254 اهالی) کار کرد. چشمه‌های آب مینیرلی، 7 سنتاریه و غیره هستند.

در بارمان

Инчунин кобед

قتارکوه سفیدخیرس

سفیدخیرس، قطارکوهیست در شمال شرق افغانستان، در مضافات بدخشان. به سیستم کوههای هندوکُش داخل می‌شود. …