معلومات آخرین
Home / جغرافیا / ویلایت پالتوه

ویلایت پالتوه

پالتو، ولایتیست در هیت رسّ و. 22 سپتامبر 1937 تشکیل شده است. در قسم مرکزی ساحل چپ اکراینه واقع گردیده است. مساحت 28، 8 هزار کم2. اهالی‌اش 1741 هزار نفر (1979). ولایت 25 ریان، 13 شهر، 23 پتش دارد. مرکزش شهر پالتوه.

‌طبیعت. پالتوه در سوفه‌های قدیمة دریای دنیپر و شاخابهای آن، در انتهای جنوب و غربی نشیبی بلندی میانة روس واقع است. سطحش هموار بوده (بلندی‌اش در شمال و شرق 170-202 م، در جنوب و غرب 60-100 م) ، به سوی دنیپر نشیب می‌شود. در شرق همواری اساساً تپّه‌دار، در آن جا وادیهای دریاها، جری و آب‌بُرده‌ها هستند. اقلیمش معتدل کانتینینتی. حرارت میانة ژانویه از-5، 5 تا-7، 6°س، ژوئیه 20-21، 7°س. بارشات سالانه 430-560 مّ. دریاهایش به حوزة دنیپر منسوب: شاخابهای چپ آن-سوله، پسیال، وارسکله. یک قسم آب‌انبار کرمینچوگ در تیرّیتاریة ولایت واقع است. قسم زیاد تیرّیتاریة پالتوه را (تا 70%) سیاه‌خاک گموسدار تشکیل می‌کند. 7، 5% تیرّیتاریة ولایت را جنگل پوشانده است. عالم هیوانات:

شاهگوزن، خانگول، گراز، گرگ، قشقلداق، روباه، خز، خرگوش، خامیک، یورمان. از پرّنده عقاب، دوغدار، لکلک، مرغابی و قاز یابایی، بیدانه، کبک، جور دشتی، جنگلی و غیره هست. دریا و کولها ماهی بسیاری دارد. در ولایت دیندراپرک و دو قطعة ممنوعگاه هست.

هالی. در ولایت اساساً اکراینها (91، 3%) و روسها زندگی می‌کنند. زیچی میانة اهالی در 1 کم2 60، 1 نفر. اشهرهای کلان: پالتوه، کرمینچوگ، لُبن، میرگاراد، پیریتین، خارال، گدیچ. در سالهای حاکمیت ساویتی شهرهای نو-کرلاوکه، گریبیانکه، کُمسومولسک بنیاد شدند.

خاجگی. تا روالوتسیة اکتبر 1917 تیرّیتاریة پالتوه ریان قفاماندة اگرری بود. صناعت آن اساساً از کارخانه‌های خرد عبارت بود، که آنها با کارکرد اشیای خام خواجگی قشلاق مشغول بودند. در دورة حاکمیت ساویتی پالتوه به ریان مترقّی اندوسترلی و اگرری تبدل یافت. محصولات عمومی صناعت آن سال 1973 نظر به 1940 8، 9 برابر افزود. ساحه‌های اساسی صناعت: ماشینسازی و کارکرد متال، سبک، مصالح بناکاری و چوبگری. در سالهای بعد جنگ به توفیل کشف شدن کانهای نیفت و گاز (ردچینکاوا، گلیوسکا-راابیشیوسکایی و دیگر) ساحه‌های نو صناعت-نیفت، گاز، شیمی، کارکرد محصولات نیفت، کوهکاری به وجود آمدند. ستنسیه‌های الکتری آلوی و گاس-ا کرمینچوگ (در دریای دنیپر) ولایت را با انرژیة الکتر تأمین می‌کنند. کارخانه‌ها اساساً در پالتوه (زوادهای تعمیر تیپلاواز، تربامیخنیکی، «خیمّش» و دیگر) ، در کرمینچوگ (اتومبیل، وگن‌سازی) ، در لُبن (دستگاه، ماشین، ماشینهای حساببرار) ، در کرلاوکه (تجهیزات برای صناعت خوراکواری) گرد آمده‌اند. در ولایت زوادهای صناعت زود ترقّی کردیستادة شیمی-کارکرد محصولات نیفت و دوده (کرمینچوگ) ، خیمیکی و فرمسیوتی (لُبن) ، الماس صنعی (پالتوه) واقع گردیده‌اند. در صناعت خوراکواری استحصال گوشت (کامبینتهای گوشت پالتوه، لُبن، میرگاراد، پیریتین، گدیچ) ، قند (لاخویتسه، کابیلیک، یریسک و دیگر) ، شیر (پالتوه، کرمینچوگ و دیگر) ، کانسیرو (پیریتین، میرگاراد، پالتوه) ، روغن و چرب (پالتوه) ، اسپیرت (لاخویتسه) ، تماکو (کرمینچوگ) خیلی ترقّی کرده‌اند. در صناعت سبک ساحه‌های ریسمانریسی، تریکاتج، پایفزال، دوزندگی، در صناعت چوبگری ساحه‌های مبل، کامبینتهای خانه‌سازی، مصالح بناکاری، کانستروکسیه‌های آهن و بتون، خشت و غیره ترقّی کرده‌اند. در خواجگی قشلاق ولایت غلّه‌کاری و کشت لبلبو قند و پرورش چاروای شیر و گوشتده برتری دارد. سال 1973 در ولایت 481 کالخوز و 44 ساوخاز بود. زراعت اساسی کشتشونده: گندم تیره‌ماهی، لوبیاگیها، جواریمکّه، جودار، لبلبو قند، کرتاشکه، سبزه‌وات و زراعت پالیزی.

ماریف و ساختمان مدنی. سال تحصیل 1973/1974 در 1258 مکتب معلومات عمومی ولایت 267 هزار، در 37 مکتب کسبهای تکنیکی 16، 3 هزار، در 30 مکتب میانة مخصوص 27 هزار طلبه، در 5 مکتب عالی (در پالتوه) 16، 9 هزار استودینت تحصیل کرد. سال 1973 در 516 مؤسسة تامکتبی 50، 8 هزار کودک تربیه یافت. سال 1974 در ولایت 1228 کتابخانة عامّوی، موزیی تاریخ محاربة پالتوه، موزیی بدیعی، موزیی کشورشناسی در پالتوه (در لاخویتسه و میرگاراد فیلیل دارد) ، موزیّهای ادبی-یادگاری پ. میرنیی، ا. پ. کاتلیریوسکیی، و. گ. کارالینکا (پالتوه) ، موزیی ادبی-یادگاری د. گورملشویل (میرگاراد) ، موزیی ادبی-یادگاری ن. و. گوگول (دیهه ولیکی ساراچینتسы) ، موزی ا. س. مه-کرینکا (ریان کرمینچوگ) ، موزیی ادبی-یادگاری ا. م. گاریشی (دیهه منویلاوکه) ، موزیّهای کشورشناسی لُبن و کرمینچوگ؛ 2 تئاتر، 1105 کلوب، 1346 دستگاه کینانمایشدیهی، 70 مؤسسة تامکتبی کار می‌کرد. گزیته‌های ولایتی «زاریه پالتوشین» (از سال 1917) و «کُمسومولیتس پالتوشیپ» (از سال 1938) به زبان اکراینی نشر می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …