معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / یوریست خذمت‌نشان‌دادة تاجیکستان

یوریست خذمت‌نشان‌دادة تاجیکستان

یوریست خذمت‌نشان‌دادة تاجیکستان، عنوان فخرییست، که به یورستان بلنداختصاص در ریسپوبلیکه و کمتر از 15 سال در ساحه‌های گوناگون حقوق‌شناسی خدمت شایسته کرده‌اند، داده می‌شود. عنوان یو. یکجایه با نشان سر سنگی (نیگ. رسم) با اوکه‌ز پریزیدیوم ساویت عالی رسّ تاج. از 29 ینو. 1966 تأسیس شد.

یو. به اینها داده شده است:

1967: س. باباخاناو، و. ا، بولرگین، ا. ش. ویشنیوسکیی، د. عنایتاو، ن. س. کاپыلاوه، ر. نوراف، پ. ا. پوشین، س. رجب‌اف، م. رجبّیکاو، گ. سعیدممیداف، ک ن. عوروناو، ا. ا. اشراف، ش. فیروزشایف، ن. ف. فامین، م. خالمتاو، ر. ن. همراهقولاو؛

1968: م. ا. گزییف؛

1969: م. ا. اسماعیلاو؛

1970: ب. سفراو؛

1971: ش. ازماو، ن. موهمیدقولاو؛

1972: ک. عزیزاو، ش. اشوراف، ر. ن. کریماو، ن. و. ل، گ. گ. مرازل، ا. پانییف، م. س. رضواناو، ا. ا. رستمبیکاو، ا. امراو، گ. شریپاو، ک. حسناو؛

1973: ف. ا. گنیده، x. ن. ازمیلاو، c.           مجیداف؛

1974: م. x. احمدبایوه، ر. بابایف د. ا. بیسّربینکا، ر. س. برویچیوه، ک. دولتاو، 3. ا. کریماو، ا. گ. لیخاو، س. میرزایف، ا. ا. پیتراف، ت. س. پیتыخ، پ. م. سیمین، ن. صابراو، م. پ. اشکاوه، ن. پ. فیرستاو، ا. ن. جمالاو، ا. جمه‌یف؛

1975: و. م. الیناو؛

1976: و. ا. الکسی‌اف، x. رجب‌اف، و. سعیداو، و. ک. سیتکا، ک. صابراو، ا. و. شیتاو، و. خ. جلالی؛

1977: گ. 3. ذاکراو، و. و. ستناوایی؛

1978: ت. عزیزاوه، x. میرزایف، گ. ن. مانخاو، ن. و. پیتراسینتس، ت. سنگیناو، ه. م. ستایناوسکیی، ک ش. شورتس، a.       قیوماو، م. جاناو؛

1979: ا. اشوراف، ت. ا. اوچینکا، ن. و. لیخاو، و. ن. نبی‌اف، ا. و. ساکالاوه، x. خداییبیردییوه، س. قرباناو؛

1980: ا. عبدالسّلاماو، ن. و. بыستراوه، ب. اناماو، و. ا. کته‌یف، ت. ن. کاگه‌ای، ب. پ. می‌یتاو. ا. نوروزقولاو، ر. یه. نیازاو، گ. نومناو، x. سنگیناو، ر. م. خیسمتولین، ن. اماماو؛

1981: گ. ا. انتاناو، ا. د. کرسناوه، ش. د. محموداو؛

1982: ر. ابدومجیتاو، یو. یعقوباو، b.            ف. کریواروچکا، س. د. ملیوگین، م. رحیم‌اف، ن. گ. سلیمیناو، و. یه. سمییکاوه، و. م. ستریلنیکاو، ش. فیازاو، ک. شانزراف، ن. ن. تسه‌ای، گ. گ. چیستکا و، ف. گ. غیب‌الله‌اف؛

1983: ا. تاشپولاتاو، ا. قابلاو؛ 1984: و. ا. ورته‌نوه، ک. نظرماناو، و. گ. استالینسکیی؛

1985: ا. اسلیمخناو، و، م. مارازاو.

م. رجبّیکاو.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …