معلومات آخرین
Home / اسپورت / ونوانهای اسپورتی

ونوانهای اسپورتی

ونوانهای اسپورتی، نامهای فخری را گویند، که برای کامیابیها در مسابقه‌های بینلخلقی، ملّی، رسمی و اجرای معیار و طلبات اسپورت، فعالیّت ثمره‌بخش پیدگاگی، تریپیری و داوری می‌دهند. در ا.ج.ش.س. چنین عنوانهای اسپورتی فخری مقرّر شده‌اند: استاد خذمت‌نشان‌دادة اسپورت، ترینیر خذمت‌نشان‌دادة ا.ج.ش.س.، گراسّمییستیر ا.ج.ش.س.، استاد اسپورت ا.ج.ش.س.-ا کلسّ بینلخلقی، استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، داور فخری عاید به اسپورت، داور درجة عمومی‌اتّفاقی؛ در بعضی ریسپوبلیکه‌های اتّفاقی عنوان خادم خذمت‌نشان‌داده عاید به فیزکولتوره و اسپورت.

Инчунин кобед

ustodi-varzish

وستاد ورزش

وستاد ورزش، در ا.ج.ش.س. عنوانهای زیرین اسپورتی تأسیس شده‌اند: 1) استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1935 …