معلومات آخرین
Home / جامعه / «ترکیستنسکیه توزیمنیه گزیته» («گزیتة اهالی محلی ترکستان»)

«ترکیستنسکیه توزیمنیه گزیته» («گزیتة اهالی محلی ترکستان»)

«ترکیستنسکیه توزیمنیه گزیته» («گزیتة اهالی محلی ترکستان») ، گزیته، آرگل رسمی حکومت پادشاهی روس؛ ژوئیة 1870 همچون علاوة «ترکیستنسکی ویداماست» تأسیس یافت.

ز سال 1883 مستقل و تا فوریه 1917 چاپ شد. هفته‌ای چار بار (دو شماره به زبان روس و دو شماره به زبان ازبکی) با تیرج 500-600 نسخه می‌برآمد. ا. عثماناو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …