معلومات آخرین
Home / علم / ترپیتسیه

ترپیتسیه

ترپیتسیه (از یونانی (trapzion-چارکنجة طرفهایش نابرابر) ، چارکنجة برجسته‌ای را گویند، که دو طرفش هم پرلیل بوده، دو طرف دیگرش پرلّیل نیست (نگرید رسم). طرفهای پرلّیل را اساسها و طرفهای ناارلّیل را پهلوهای ترپیسیه می‌نامند. ترپیسییی، که در آن طرفهای پهلوی به هم برابرند، ترپیسیة برابرپهلو نام دارد. دیگانلهای ترپیسیة برابرپهلو به هم برابرند. ترپیسیة برابرپهلو تیر سیمّیتری دارد. ترپیسیّه را، که یک طرف پهلوی به اساس پیرپیندیکولیر است، ترپیسیة راست‌کنجه می‌نامند. مسافة بین اساسها بلندی ترپیسیه نامیده می‌شود. پارچه‌ای، که میانة طرفهای پهلوی ترپیسیّه را به هم می‌پیوندد، خط میانة ترپیسیه نام دارد. خط میانة ترپیتسیه به اساسها پرلّیل بوده، به نصف حاصل جمع آنها برابر است.
مساهت ترپیسیه به حاصل ضرب خط میانه بر بلندی و یا به نصف حاصل ضرب دیگانلها بر سینوس کنج بین آنها برابر می‌باشد.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …