معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / تیلیمیخنیکه

تیلیمیخنیکه

تله‌مکانیکه (از تیلی… و… مکانیکه) ، یک ساحة علم و تکنیکة ارسال و قبول انفارمتسیه (سیگنال)-ا اداره و نظارت فاصلوی را می‌آموزد. تله‌مکانیکه از دیگر ساحه‌های علم و تکنیکه (تلفنیه، تلگرافیه، تلویزیون و غیره) ، که اسلوب و عملهای به مسافه ارسال نمودن انفارمتسیّه را در بر می‌گیرند، با چنین خاصیتهایش فرق می‌کند: ارسال معلومات خیلی سست تغییریابنده، ضروریّت ارسال صحیحتر بزرگیهای چِنشونده (تا 0، 1%) ، ارسال بااعتماد امرهای اداره (احتمالیّت پیدایش امر خطا باید از 10-6-10-10-10 کلان نباشد)؛ زودکاری، سویه بلند اتوماتانی پراتسیسّهای گردآوری و استفادة انفارمتسیه؛ متمرکزی کارکرد انفارمتسیه.

سیستیمه‌های تله‌مکانیکه در صناعت اتم، بعضی کارکانه‌های صناعت شیمی و ادارة ابژکتهای کیهانی (رکیته، لوناخاد و غیره) استفاده می‌شوند. عادتاً، توسط تله‌مکانیکه اگریگتها، ماشینها، دستگاهها و دیگر ابژکتهای را، که از یکدیگر در مسافة دور جایی می‌گیرند (مثلاً، واداپراواد، گزاپراواد، نیفتیپراواد، سیستمه‌های انرژی، نقلیات راه آهن، ستنسیه‌های میتارالاگی) از پونکتهای اداره (پ) یا پونکت دیسپیتچیری (پد) اداره و نظارت می‌نمایند. مسافة بین پونکت نظارتی و پ از دهها م (مثلاً، ادارة کرن بناکاری) تا صدها هزار کم (مثلاً، ادارة ستنتسیة اتوماتی بینیسییاروی) می‌شود. برای انتقال سیگنال تله‌مکانیکه خطهای علاقه (سیمین و کبیلی) ، رادیوکنلها، کانالهای آپتیکی، گیدرولیکی و اکوستیکی و خطهای الکتر استفاده می‌شوند. مجموع آلاتهای را، کن توسط آنها آدم ابژکت را اداره و نظارت می‌کند، سیستم تله‌مکانیک (ستم) می‌نامند. ستم-ا، که فقط برای اداره یا نظارت ابژکت استفاده می‌شود، موافقن تیلییداره (ت) یا تیلینزارت (ت) نام دارد.

یستیلاه تله‌مکانیکه را عالم فرنسوی ه. برنل سال 1905 پیش نهاد. اوّلها با رادیو اداره نمودن ابژکتهای سییار حربی را تله‌مکانیکه نامیدند. سالهای 20 عصر 20 تله‌مکانیکه بار اوّل با مقصدهای آسایشته در نقلیات راه آهن استفاده گردید. سال 1930 در ا.ج.ش.س. نخستین در جهان رادیوزاندی سر داده شد، که با آلتهای تیلی‌اندازگیری جهازانیده شده بود. استحصال واسطه‌های تله‌مکانیکه بار ه‌اول سال 1950 در زواد «الکتروپولت» به راه مانده شد. سالهای 1965-56 در ا.ج.ش.س. نخستین سیستم الکترونی تیلی‌اندازگیری تهیه شد.

تیلیمیخنیکه در تدقیقات کیهان رل کلان می‌بازد. به واسطه‌های تله‌مکانیکه ابژکتهای کیهانی (ردیفهای مسنوی زمین، ستنسیة اتوماتی بینیسییاروی، اپّرتهای پریش کیهانی و غیره از زمین اداره می‌شوند. ت و تیلی‌اندازگیری، که در اویتسیه، تکنیکة رکیتی و کشتیهای کیهانی استفاده می‌شوند، رادیویداره و رادیوتیلیمیتریه نام گرفته‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …