معلومات آخرین
Home / علم / توزی بنامی

توزی بنامی

توزیع بنامی، توزیع بیرنولّی، تقسیمات احتمالیّتهای مقدار رویی دادن یگان حادثه را هنگام سنجشهای ناوابستة تکراری گویند. اگر در هر سنجش احتمالیّت رویی دادن حادثه به ر (0 ر 1) برابر باشد، آن گاه-عدد رویی دادن این حادثه در سنجش ناوابسته بزرگی تصادفیست، که قیمتهای m=0، 1، 2، …» n-pا موافقن با احتمالیّتهای رn (m) =سnmرmqn-m
قبول کرده می‌یواند[q=1-ر، سnm=n!/m! (n-m) -کاافّیcیینتهای بنامی].

فارمولة مذکور را بعضاً فرمولة بیرنولّی می‌نامند. انتظاریّت متیمتیکی و دیسپیرسیة بزرگی ، که توزیع بنامی دارند، موافقن به م () =np و d () =npq برابرند.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …