معلومات آخرین
Home / جامعه / تشکیلاتهای جنگاور بلشویکان

تشکیلاتهای جنگاور بلشویکان

تشکیلاتهای جنگاور بلشویکان، در کامیتیتهای محلی پرتیوی تشکیل یافته بودند، که به دروجینه‌های جنگاور کارگران در روالوتسیة 1905-07 راهبری می‌کردند. تشکیلات جنگاور بلشویکان تحت راهبری گروهی جنگاور تکنیکی نزد کم رسدرپ عمل می‌کردند. سال 1917 به تشکیل گوردیة سوره سروری نمودند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …