معلومات آخرین
Home / علم / سییارة نیپتون

سییارة نیپتون

نیپتون، سییارة هشتم (از روی مسافه تا آفتاب) و نسبتاً کلا­ن    سیستسمة آفتاب؛ علامت استرانامی‌اش یا خود. به چشم عادّی نمایان نیست. از آفتاب به حساب میانه در مسافة 30، 06 و. ا. (4500 ملن کم) واقع است. ایکستسینتریسیتیت مدار نیپتون 0، 0086 بوده، همواری مدارش به همواری ایکلیپتیکه به اندازة 1°46، 4′ مایل است. نیپتون با سرعت میانة 5، 4 کم/سان حرکت کر­ده، در دوام 164، 79 سال یک مراتبه اطراف آفتاب را پرّه دور می‌-زند. دیمیتر نیپتون به 49500 کم (از دیمیتر زمین 3، 88 مراتبه کلان) ، مسّه‌اش به 1، 03 1028 کگ (17، 28 مسّة زمین) و زیچی میانه‌اش به 1، 84 گ/سم3 برابر است. سرعت دوّم کیهانی (نیگ. سرعتهای کیهانی) در سطح سییاره به 23 کم/سان برابر است.

دور گردش نیپتون در اطراف محور خود 15، 8 ساعت بوده، همواری ایکوتار آن با هموار مدارش کنج 29°-را تشکیل می‌-دهد. نیپتون دو ردیف دارد: تریتان (سال 1846 استرانام انگلیس و. لسّیل کشف کرده است، دیمیترش 4000 کم) و نیرییده (سال 1949 استرانام امیریکایی پ. کایپیر کشف کرده است، دی­میترش 300 کم). در اتمسفرة نیپتون موجودیّت هیدروژن مالیکولوی (ن2) و متان (سن4) عنیق شده است، امّا تخمین می‌کنند، که قسم زیاد اتمسفره و قشر سییاره را گیلیی (نه) تشکیل می‌دهد. حرارت میانة سطح نیپتون به-220° س برابر است. نیپتون را اوّلین بار است­رانام نیمیس ا. گلّی (در اساس پیشگوی نظرشیوی استرانام انگ­لیس ج. عدمس و استرانام فرنسوی و. لیویری) 23 سپتامبر 1846 مشاهده کرده است. موقع سییاره از حساب و کتاب پیشکی همگی 52′ فرق می‌کرد.

در بارمان

Инчунин кобед

بازاراف شوکت شریف‌افیچ

بازاراو شوکت شریف‌افیچ (تولد 16. 3. 1958، دوشنبه) ، اقتصاددان-منیجر تاجیک، د. ا. اقتصادی (2001). …