معلومات آخرین
Home / جامعه / سوپاریش

سوپاریش

سپارش، شرطنامة حقوقی و گرجدنیست، که موافق آن طرفها (وکیل و وکالتده) عهده‌دار می‌شوند، که یکی (وکیل) به جای دیگری (وکالتده) عمل مویین حقوقی را (خریدن مال و ملک، دادن مبلغ پولی و غیره) اجرا کند. در ا.ج.ش.س. سپارش یکی از واسطه‌های حقوقیست، که اشتراک گرجدنها و تشکیلاتها را در بستن عهدنامه و غیره با همکاری شخصان دیگر تأمین می‌نماید. فعالیّت حقوقی وکیل نسبت به شخص سوّم در اساس وکالتنامة به وه‌ای ددشده به عمل برآورده می‌شود. وکالتده عهده‌دار است، که اگر در قانون یا شرطنامه پیش‌بینی شده باشد، به وکیل پاداش یا مکافات دهد.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …