معلومات آخرین
Home / جامعه / شاوینیزم

شاوینیزم

شاوینیزم[فرنس. chauvinisme، از نام ن. شاوین (chauvin) نام سربازی، که سیاست استیلاگرانة نپالیان i-را سخت طرفداری می‌کرد) ، شنیو اشدّیترین ملّتچیگی را گویند. در آن مقابل‌‌گذاری منفعتهای یک ملّت با منفعتهای تمام ملّتهای دیگر مشاهده می‌شود، که منبة افروختن خصومت و عداوت ملّی می‌باشد. در بریتنیة کبیر ا. 19 ش. با نام چیپیانت ظاهر شد. ساتسیلشاوینیزم و شوینیزم بزرگ دولت شکلهای دیگر ظهورات ش. می‌باشد. ش. در مملکتهای امپریالیستی وسیع انتشار یافت. ظهور بیشتر اشدّی آن-ادیالوژی انسانبدبینی و سیاست دولتهای فاشیستیست.

پرتیه‌های مارکسیستی و لنینی بر ضد همه گونه شکلهای ادیالوژی ش. مبارزه می‌برند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …