معلومات آخرین
Home / جامعه / سلوینافیلها

سلوینافیلها

سلوینافیلها، یکی از جریانهای افکار جمعیّتی روس در میانة عصر 19، که در شرایط کریزیس کریپاستنایچیگی به وجود آمده بود. اسلاوینافیلها منفعتهای پامیشیکان برجوشده را افاده می‌کردند، طرفداران اصلاحات برجوزی بودند، ولی «نظریه‌» راه مخصوص ترقّیات تاریخی روسیه را پیشنهاد نرده‌اند. آنها مملکت به خود خاص بودن روسیه را در آن می‌دیدند، که گویا در روسیه مبارزة صنفی نبوده است و به این مملکت تنها جماعه و پرواسلویّه را خاص می‌دانستند. به حرکت روالوتسیانی نظر دشمنانه داشتند. نمایندگان اساسی اسلاوینافیلها ا. س. خامیکاو، برادران ا. و. و پ. و. کرییوسکیّها، برادران ک. س. و ا. س. عکسکاوها، یو. ف. ثمرین و دیگران بودند. اسلاوینافیلها در مسئلة دهقانان در موقع لیبرالی ایستاده، طرفدار آن بودند، که مطلقیت و زمینداری پامیشیکی باقی مانند، دهقانان شخسن آزاد گردند و به آنها زمین فروخته شود. در  مبارزة جمعیّتی و ایده‌وی سالهای 30-50 عصر 19 اسلاوینافیلها به مقابلت غربچیان (آنها طرفداران با راه مملکتهای غرب ترقّی کردن روسیه بودند) دچار شده است. به اسلاوینافیلها ادیالوژی روالوتسیانیران دموکرات-و. گ. بیلینسکیی، ا. ا. گیرسین و دیگران مقابل می‌ایستاد.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …