معلومات آخرین
Home / جامعه / سروری

سروری

سروری، یکی از وسیله‌های متّحدکنندة فعالیّت گروه. سروری شکل مخصوص مناسبت در گروه یا تشکیلات می‌باشد. آموزش سروری در سوسیالاگیه و پسیکولوژی اج-تیمایی برجوزی به تهیة متدهای سروری ثمره‌بخش و انتخاب سروران نگرانده شده است.
ساس متدلوژی آموزش علمی سروری متریالیزم دیالکتیکی و تاریخی می‌باشد. سروری همچون پراسیسّ مرکّب تأثیر طرفین آدمان گروههای اجتماعی ظهور می‌یابد. دو نوع سروری مشاهده کرده می‌شود؛

سروری، که بر زوری و یکّه-سرداری اساس یافته است، سروری دموکراتی، که به اشتراک اعضایان گروه در مویین نمودن مقصد و اداره‌کنی فعالیّت گروه امکانیت می‌دهد.
پرابلیمه‌های سروری را علمهای گوناگون می‌آموزند. پسیکولوژی و پسیخیتریه خصوصیتهای شخصیت سروران را تدقیق می‌کنند. سوسیالاگیه به سروری از نقطة نظر سیستم اجت-مایی بها می‌دهد.
پرابلیمة سروری سیاسی اهمیت مخصوص دارد. سروری سیاسی در مبارزة صنفی به وجود می‌آید. هر یک دورة ترقّیات جمعیّتی، هر یک صنف اصولهای تشکّل، تربیه، پیشبری سروران و تشکیل سروری خود را دارد. حرکت کمونیستی در رفت ترقّی خود پرنسیب سینترلیزم دموکراتی را پیشبری کرد. در جمعیّت سوسیالیستی رل اداره‌کنی علمی و متشکّلی در تمام جبهه‌های جمعیت می‌افزاید و وابسته به این آموزش پروبلمهای سوسیالاگی و اجتماعی و پسیخالاگی سروری اهمیت کلان پیدا می‌کند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …