معلومات آخرین
Home / مختلف / سمایلاو اوگینیی ولیریناویچ

سمایلاو اوگینیی ولیریناویچ

سماعلاو اوگینیی ولیریناویچ (16. 4. 1912، پتربورگ) ، اکتور ساویتی. ارتیست خلقی ا.ج.ش.س. (1974). اعضای کپسّ از سال 1951. پالیتیخنیکوم بدیعی لنینگرادرا ختم نموده (1930) به زیت «تئاتر مهارت اکتور»» داخل شد. سالهای 1934-1938 اکتور تئاتر به نام وس. می‌ییرخالد، سالهای 1940-1907 تئاتر به نام و. میکاوسکیی مسکو و از سال 1968 اینجانب اکتور تئاتر خرد. بهتری نقشهای اجراکرده‌اش: عالیگ کاشیوایی («گوردیة جوان» از روی اثر ا. فدییف) ، گملیت («گملیت» » و. شکسپیر) ، پلتاناو («اقیانوس» ا. شتیین) ، یسان («می‌دیّه» » اوریپید) ، شویسکیی («پادشاه فیادار ایوانوویچ» » ا. ک. تالستایی) و غیره. از سال 1934 در کینا اشتراک می‌کند. آبرزهای در ساحة کینا آفریده‌اش: نیکاله‌ای شارس («شارس»، 1939) ، لیبیدیف («راه منوّر»، 1940) ، کالچین («دل چار نفر»، 1945) ، کودریشاو («ساعت شش بیگاهی بعد جنگ»، 1944) ، فرونزی («زوال امارت») ، ژنرال سکابیلیف («قهرمانان شیپکه»، هر دو سال 1955) و غیره. لوریت مکافات دولتی ا.ج.ش.س. (1941، 1946، 1947). با آردین بیرق سرخ محنت و مادلها مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …