معلومات آخرین
Home / علم / سختی

سختی

سختی، مقاومت جسم سخت را به فشار یا خراشیدن گویند. سختی ثابتة فیزیکی نبوده، بلکه یق نوع خاصیت جسم است، که هم به مستحکمی و چندیریّت ملیریل و هم به اصول اندازه‌گیری وابسته است. در مینیرلوژی سختی را از روی شکلة مااس مویین می‌کنند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفویه

صفویّه یکی از سلسله‌های تصوّف را گویند، که در دورة حرکت پیروان مذهب شیعه (عصر …