معلومات آخرین
Home / جامعه / سفارت نیگری

سفارت نیگری

سفارت نیگری، میسّیة دولت روسیه به بخارا، که 3 ژوئن 1820 با راهبری مصلحتچی کلان سفارتخانة روسیه در ایران ا. ف. نیگر 1784-1854) فرستاده شده بود. به هیت سفیران پالکاونیک ا. ک. می‌ییندارف، پلیاپتالاگ x. گ. پندیر، زاالاگ و باتنیک ه. ا. ایویرسمن، تایاگرافها والخاوسکیی و تیمافیاو، ترجمان یکاولیف و دیگر داخل می‌شدند. وظیفة اساسی سفارت به ترتیب درآوردل مقدار باجگیری از سوداگران روس در حدود امارت بخارا و آزاد نمودن اسیران روس بود. سفیران 20 دسامبر 1820 به بخارا آمده، 23 مارت 1821 به روسیه برگشتند. در دوام سفارت یگان شرطنامه به امضا نرسید. گرچندی این میسّیه نتیجه‌ای نداده باشد هم، برای در آینده رواج یافتن علاقه‌های تجارتی بین روسیه پادشاهی و امارت بخارا زمینه گذاشت. اعضایان سفارت ا. ک. می‌ییندارف و ه. ا. ایویرسمن در اساس خاطرات خود راجع به حیات اقتصادی و اجتماعی، طرز زندگی و عالم نباتات و هیوانات آسیای میانه اثرهای علمی نوشته‌اند.

دبیات: استاریه تدجیکسکاگا نراده، تام 2، کنیگه 2، مسکو. 1964. ش. یوسفاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفیدجامگان

سفیدجامگان پیروان و طرفداران موقنّع. مقنّع بر ضد علامت دولتی عبّاسیان (یعنی سیاهپوشی) ته-رفداران و …