معلومات آخرین
Home / مختلف / سفایف صالحجان

سفایف صالحجان

سفایف صالحجان (تولد 1900، دیهه سمسالیق قراتیگین) ، یکی از اشتراکچیان فعال جنگ گرجدنی اشتراکچی روالوتسیة بخارا. از عایلة دهقان کمبغل. اعضای پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کمونیستیچیسکیه پرتیه ساویتسکاگا سایوزه کپسّ از سال 1923. از 12-سالگی در زواد پختة خوقند کار کرده است. برابر سر شدن جنگ یکم جهانی (1914-1918) به کارهای عقبگاق به ” بیلاروسّیه دعوت شد. سفایف روالوتسیة فوریه 1917-را در پیتراگرد، روالوتسیة اکتبر را در مسکو پیشواز گرفت. به بتلان 1-ام کمونیستی تاتار و باشقرد اختیاران داخل شد. در فرانت شرقی، در هیت دیویزیة 49-م و بعد در دیویزیة 25-ام مشهور چپه‌یف (1919) جنگید. بعد به کورسهای حربی و سیاسی فرستاده شد. سال 1920 در خوارزم کار کرده، بعد در پالک شرقی 1-ام بخارا راهبر سیاسی راته شد. در روالوتسیة بخارا (1920) بی‌واسطه اشتراک کرد عه در هیت ایکسپیدیسیة حربی و سیاسی حصار، در برپا و مستقکم نمودن حاکمیت ساویتی در بخارای شرقی، سالهای 1921-1924 در نیست کردن دسته‌های باسمه‌چییان بخارای شرقی اشتراک نمود. بعد تارمار شدن باسمه‌چییان و تحصیل در انیویرسیتیت کمونیستی آسیای میانه (1926-27) در آرگنهای پرتیوی، ساویتی و خواجگی ریسپوبلیکه کار کرد. از اوّل جنگ بزرگ وطنی در مدافعه‌ مسکو. استالینگرد اشتراک نموده، تا برلین رفت. با 3 مدال مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …