معلومات آخرین
Home / مختلف / «سفینة خوشگو»

«سفینة خوشگو»

«سفینة خوشگو» تذکره‌ایست، که شاعر و نثرنویس فارسی‌زبان هندوستان بیندرابن داس خوشگو سالهای 1724-1734 تألیف کرده است. شرح حال و نمونة اشعار 1418 نفر شاعر: فارسی‌زبان دوره‌های متقدّم و معاصر مؤلف را در بر می‌گیرد. شاعران موافق تاریخل تولد یا وفات ذکر شده‌اند. «سفینة xوشگو» از سه دفتر عبارت است: دفتر اوّل-از رودکی تا کافی، 362 شاعر؛ دفتر دوّم-«از جامی تا شگونی، 811 شاعر؛ دفتر سوّم از فطرت تا منشی، 245 شاعر. «سفینة xوشگو» سرچشمة معتبر ادبیات فارس-تاجیک بوده، علی‌الخصوص دفتر سوّم آن قیمت بلند دارد. مؤلف با اکثر شاعرانی، که در آن دفتر ذکرشان آمده است، آشنایی داشته، احوال و اشعار آنها را از زبان خودشان نقل کرده است. از جمله، مؤلف، که همیشه در حضور بیدل بوده است، دایر به حیات و ایجادیات او معلومات پرارزش و بااعتماد می‌آورد. «سفینة xوشگو» به استثنای بعضی قسمها با زبان ساده و سبک روان نوشته شده است. نسخه‌های دستنویس «سفینة xوشگو» چندان زیاد نیستند. دفتر سوّم «سفینة xوشگو» سال 1958 در پتنه (هندوستان) به طبع رسید.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …