معلومات آخرین
Home / مختلف / «رسالة نغمات»

«رسالة نغمات»

«رسالة نغمات» رسالة موسیقیست. مؤلفش نا-معلوم. عصر 19 در بخارا با زبان تاجیکی تألیف شده است. «رسالة نغمات» از مقدّمه و 4 فصل عبارت است، که در بارة نظریة موسیقی، صنعت نفیسه و جهتهای بدیعی و استتیکی موسیقی، 12 مقام، خذمت حافظان و صنعتکاران در ترتیب و تکمیل مقامها، شرح 24 شعبه، طرز حاصل کردن هر شعبه، جدول جایگیرشوی شعبه‌ها در ترکیبات مقامها، محل اجرای هر مقام و دایر به سازهای معمول موسیقی: تنبور، چنگ، رباب، قانون، نزهت، قابوز، غجّک، بربط، چغانه، سه‌تار، دف، طبلک، نه‌ای، کرنه‌ای، سورنه‌ای و غیره معلومات می‌دهد. ضمن این معنای لغوی هر ساز موسیقی تفسیر یافته است. نسخة مکمّل «رسالة نغمات» در ذخیرة دستنویسهای شرقی شعبة لنینگردی آکادمی فنهای اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک اف ا.ج.ش.س. تحت رقم س 1861-مه-فوز است. ا. رجب‌اف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …