معلومات آخرین
Home / مختلف / «رسالة مقامات»

«رسالة مقامات»

«رسالة مقامات» رسالة موسیقیست. عصر 17 مؤلف نامعلومی در بخارا به زبان تاجیکی تألیف کرده است. از سرچشمه‌های نادر خطّیست راجع به قسمت آوازی (ترانوی) «دوازده‌مقام». «رسالة مقامات» مقدّمه، سه باب و شش فصل را در بر می‌گیرد. مقدّمة رساله به تفسیر آوازه‌ها. 12 مقام، شعبه‌ها و نظم آن بخشیده شده است. فصل اوّل «در بیان هفتده اصول موسلقی» نام دارد، که از خصوص چار نوع دورهای موسیقی معلومات می‌دهد. فصل دوّم مسئله‌های ترکیبات اصولی شعبة «اشیران» و شاخه‌های ترانوی آن را در بر می‌گیرد. در فصل سوّم، که به مقام «عراق» بخشیده شده است، برابر تفسیر اصول «عراق» ترکیبهای آوازی آن و چندین عملهایی، که به این مقام مناسبت دارند، با اصول و متنها شرح یافته‌اند. در فصلهای چارم، پنجم و ششم مسئله‌های شا-خه‌های شعبة «بیات»، شعبه‌های «مخالف»، «سه‌گاه»، شعبه‌های آوا-زی مقام «راست» و شکل و نوعهای موسیقی، که در اصول این مه-قام تصنیف گردیده است، بیان یافته‌اند. «رسالة مقامات» از اوّلین مأخذهای خطّی موسیقیست، که در آن قسم ترانوی «دوازده‌مقام» مخصوص مورد تحقیق قرار گرفته است. نسخه‌های این رساله در ذخیرة دستنویسهای شرقی آکادمی فنهای اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ سوسیالیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. تحت رقمهای و 2408، 1997 محفوظ است. ا. رجب‌اف ،

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …