معلومات آخرین
Home / علم / ریومتالوژی

ریومتالوژی

ریومتالوژی (از یونانی گییشه-115108-شاریدن، لعاب و… لوژی) ، ترباد‌شناسی، یک قسمت علمی طبّ بوده بیماریهای تربادی (درد سیستموی بافته‌های پیوستکننده-ترباد، سکلیرادیرمیه یا دغلپوستی، دیرمتامیازیت و غیره) ، ارتریتها (ارتریت تربادی) ، آستیارترازها و غیره را می‌آموزد. با مسع-اله‌های ریومتالوژی کلینیسیستها، مارفالاگها، امّونالاگها، بیوشیمیها، فیزیولوژها، رادیولاگها و دیگر متخصصان مشغولند. ریومتالوژی با نیفرالوژی، کردیالوژی، گیمتالوژی، پولمانالوژی و دیگر قسمتهای طبّ علاقة زیچ دارد.

در تاریخ طبّ بوقرات اوّلین شده گزک بغومها را توصیف علمی داده است. اصطلاح «ریومتیزم» < را برای افاده کردن بی-ماریهای گوناگون اعضای تکییو حرکت در عصر 2. جالینوس به علم طبّ داخل نمود. از عصر 19 ترباد را از دیگر کسلیهای اعضای حرکت جدا می‌آموختگی شدند. سالهای 30 عصر 19 اساس‌گذاران ریومتالوژی معاصر-عالمان فرنسوی ج. ب. بویا و روس گ. ا. ساکالسکیی علاقة بین پالیرتریت و علّت دل را مویین کردند. س. پ. باتکین اوّلین شده سرایتی بودن ترباد را آشکار ساخت. گ. م. ملکاو موقع سترینتاکاکّها و گزک بادامکهای گلو را در انکشاف ترباد نشان داد. در عصر 20 ایتنالوژی (سبب پیدایش) ستریپتاکاکّی ترباد اثبات گردید (عالم امیریکایی ا. ف. کابیرن، عالمان ساویتی ن. د. سترجیسکا، گ. ف. لنگ و دیگر). در اساس تدقیقات عالمان ساویتی و. ت. تلله‌یف، ن. د. سترجیسکا، م. پ. کانچلاوسکیی و عالم نیمیس ف. کلینگی نظریة از الّیرگیه پیدا شدن ترباد به میان آمد. عالم ساویتی ا. ا. کیسیل اصولهای تشخیص ترباد بچگان را پیشنهاد نمود. ریومتالاگ امیرلکاب ف. س. خینچ (1950) در طبابت بیماریهای تربادی استفاده بردن کارتیکاستیرایدها را توصیه کرد. در نیمة دوّم عصر 20 در نتیجة به کار بردن اصولهای امّونالاگی و بیاخیمیوی، بیاپسیة پرده‌های زلالی (سیناویلی) ، گُرده، پوست و غیره ریومتالوژی  به موفقیّتهای کلان نایل گردید. الحال در ریومتالوژی  اصولهای تدقیق ویروسالاگی را استفاده کرده، مبادلة کیسلاته‌های نوکلیت، ویرانشوی ایمّونیتیت (مصونیت) گمارلی و هوجیروی را میااموزند. جاری نمودن اصولهای طبابت امّونادیپریسّیوی (استفادة کارتیکاستیرایدها و غیره) باعث خیلی کم شدن بیماریهای تربادی گردید.   در نتیجه ریومتالوژی  به ساحة مستقل طبّ تبدل یافت. در بسیار مملکتها عاید به پروبلمهای ریومتالوژی  انستیتوتهای تدقیقات علمی مخصوص تشکیل شده است (مثلاً، انستیتوت تربادن آکادمی علمهای تاجیکستان سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. در مسکو، انستیتوت بیما-ریهای تربادی در پرگه، انستیتوتهای ریومتالوژی در ورشوه و بیلگرد، انستیتوت ترباد در لاندان و غیره). کامیتیت عمومی‌اتّفاقی ضد تربادی، که سال 1928 تشکیل شده بود، سال 1964 به جمعیّت عمومی‌اتّفاقی ریومتالاگها تبدل یافت. این جمعیت از سال 1928 این جانب عضو هیت لیگة بینلخلقی مبارزة ضد ترباد (تأسیسش 1928) است. در سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. از سالی  1961 جرنل «واپراسы ریومتیزمه» نشر می‌شود. دبیات: ستروکاو ا. ا. ، بیگلرین ا. گ. . پتالاگیچیسکیه آناتومیه ا پتاگینیز کالّگیناوыخ بالیزنیی، مسکو، 1963؛ ترییف ا. م. ، کالّگینازы، مسکو، 1965؛ نیستی را» ا. ا. ، سیگیدین یه. ا. ، کلنیک کالّگیناوыخ بالیزنیی، مسکو، 1966؛ استپینکا م. گ. . پ ا خ-لک ه. گ. ، بالیزن سستواو. مسکو، 1966؛ گریتسمن ن. ن. ، پارجینی سیردتسه پر کالّگیناوыخ زبالیونییخ، مسکو. 1971.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …