معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / ریپریزه

ریپریزه

ریپریزه (فرنسوی گیرپای-گشته گرفتن، برقرار کردن) ، در موسیقی تکرار این یا آن قسم اثر را گویند. مخصوصاً ساخت ریپریزوی سیقیسمه اهمیت مهم دارد. برابر ریپریزه‌های دقیق ریپریزه‌های شکلاً تغییریافته را نیز به کار می‌برند.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …