معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / ریپیتیسیه

ریپیتیسیه

ریپیتیسیی (از لاتینی گیریییا-تکرار) ، 1) شکل اساسی تییار کردن سپیکتکل (کنسرت، بریامه‌های ایستردی، پراگرمّه‌های سیرک). از طرف ارتستان تحت راهبری ریجیسّیار (در تئاترهای موسیق-دیریجیار) گذرنیده می‌شود. در تئاتر بلیت به ریپیتیسیه بلیتمییستیر سروری می‌کند. نمودهای زیرین ریپیتیسیه-مانتجی (سنجیدن و جا به جا گذاشتن همة جزءهای آرایشات سپیکتکل) ، ازنور‌گذرانی پیشکی (سنجش پیش او ریپیتیتسیة ژنرالی) و ژنرالی (پیش از نمایش عاموی سپیکتکل) موجود است. در تئاترهای موسیقی ریپیتیتسیه‌های کنسرتمییستیری (یکه‌خوانی، انسمبلی) و خواری معمول است. 2) اصطلاحی، که برای سنجش مکانیکة فارتیپینا استفاده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …