معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / ریلسها

ریلسها

ریلسها (لاتینی-کلتک راست) ، بالارهای تصمه‌شکلی را گویند، که به بالاساخت راه خوابانده می‌شوند و برای حرکت پایزدهای راه آهن و مترا، ترموه‌ای، ارابَچه‌های درون کان و زوادها، کرنهای باربردار و غیره پیش‌بینی شده‌اند؛ با راه پراکتانیدن پولاد حاصل کرده می‌شوند. اوّلین ریلسهای متالی سال 1767 در انگلیه، ریلسهای چوینی سال 1788 در روسیه تییار کرده شده‌اند. از نیمة دوّم عصر 19 استحصال ریلسهای پولادی آغاز گردید. در استحصالات پراکت زمانوی ریلسها را از پولاد مخصوص تییار می‌کنند، که ترکیب شیمیایی آن با استاندارد دولتی مویین گردیده است. از ابتدای سالهای 70 استفادة ریلسهای درازیشان 25 متر وسع-ات یافت. درازی ریلسهای ترموه‌ای 15-18 متر بوده، هنگام خواباندن آنها به هم کفشیر کرده می‌شوند. برای نقلیات کان، کرنهای باربردار و مکانیزمهای آنها، اگریگتهای تابخورنده و چرخزننده و غیره ریلسهای نسبتاً سبک، در بعضی موردها ریلسهای طرحشان مخصوص را استفاده می‌برند.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …