معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / ردیاپیریدتچیک

ردیاپیریدتچیک

ردیاپیریدتچیک، آلتیست ب­رای حاصل کردن لپّشهای الکتریک مادولیتسییکردشده در دیپزان رادیوبسامدها و بعد در نمود موجهای الکترومگنیتی (توسط انتینّه) ‌افکندن آنها. رادیوپیریدتچیک قسم مهمترین سیستمه و تجهیزاتهایی می‌باشد، که انفارمتسیّه را در نمود موجها ارسال می‌کند؛ آن در رادیوعلاقه، تلویزیون، رادیوشونوانی، رادیولاکتسیه، رادیونویگتسیه و دیگر ساحه‌های تیخ­نیکه (مثلاً، نیگ. رادیومرکز ارسال) ، اینچنین در تدقیقات علمی استفاده می‌شود. رادیوپیریدتچیکها وابسته به دیپزان موجهای کاری (نیگ. رادیوموجها) ، اقتدار لپّشهای به انتینّه رساندشونده (تا 100 وت کم‌اقتدار، از 100 وت تا 10 کوت میانیقتیدار، از 10 کوت تا 1 موت پراقتدار و بیش از 1 موت فوق‌الاقتدار) ، ساحة کار (تیلی­گرف، تلفن و غیره) ، طرز مادولی­تمیه (امپلیتودوی، بسامدی، فزوی و غیره) تعیینات (علاقه، رادیوشونوانی لاکتسیه، تیلیویزیای و غیره) ، موقع (ستتسیانری، سییار) هر خیل می‌شوند. pدیاپیریدتچیک عادّیترین (یکسکدی) از ژنراتور خودانگیزنده‌ای، که انرژیة جریان دائمی (بعضاً تغییرابنده) را به ایگیرگیة لپّشهای رادیوبسامد تبدل می‌دهد، مادولیتار و منبة تأمین انرژیه عبارت است. امّا رادیوپیریدتچیکهایی، که در دیپزان موجهاتدتسی‌متر (دسی‌متر)ی و درازتر از آن کار می‌کنند، عادتاً از چند کسکد عبارتند، که هر کدام وظیفه‌های گوناگون را ادا می‌کنند. با راه تغییر دادن این یا آن پرمیتر رادیوپیریدتچیک لپّشهای رادیوبسامد مادو­لیتسیه کرده، توسط زنجیر علاقه به انتینّه، خط علاقة کبیلی یا سیمی داده می‌شود.

د .: مدل 3. ا. ، رادیوپیرید­یوشی استرایستوه، م. ، 1971.

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …