معلومات آخرین
Home / علم / ردیاسترانامیه

ردیاسترانامیه

ردیاسترانامیی (از رادیو… و استرانامیه) ، یک فصل استرانا­میه است، که در آن با یاری رادیوتیلیسکاپ ابژکتهای استرانامی (جرمهای آسمانی-آفتاب، ستاره‌ها، گلکتیکه‌ای را و غیره) را ضمن رادیو‌افکنیشات خاصة آنها، که در دیپزان موجهای از چند مّ تا 40 م به عمل می‌آید، تدقیق می‌کنند (نیگ. استرافیزیکه). ضمن تدقیقات رادیوسترانامیه یک قطار معلوماتهای پرقیمت دسترس گردیده‌اند، که مهمترینشان اینهایند: ا) معلومات در بارة اتمسفرة آفتاب، که قَبَتهای گوناگون آن انرژیة خود را در دیپزانهای مختلف موجها می‌‌افکنند؛ ب) معلومات در بارة تشکیله‌های فعال آفتاب (داغها، افروزشیها و غیره‌ها) ، که امکانیت می‌دهند پیدایش سیلهای کارپوسکولوی (از جمله شعاعهای کیهانی پیدایششان آفتابی) را پیشگویی کنند؛ و) معلومات در بارة ‌افکنیشات گرمی و دیگر کارکتریستیکه‌های قَبَتهای سطحی و اتمسفرة سییاره‌ها (مثلاً، زهره‌)؛ گ) معلومات در بارة رادیوشلپاسی، که هنگامی‌ افروزشهای آپتیکی بعضی ستاره‌های گلکتیکه پیدا می‌شوند و در بارة شرط و شرایطهای فیزیکی ساحه‌های تدقیقشونده اخبارات می‌دهند؛ د) معلومات در بارة می‌ت­گلکتیکه، که در آن زیاده از 104 منبت رادیو‌افکنیشات مشاهده شده، قپسم بیشترشان گلکتی­کة خاسه‌ای می‌باشند، که بسا اسرارانگیزند. رادیوسترانامیه تطبیقهای عملی هم دارد، که اساسیترینشان اینهایند: نویگتسیه (هنگام در هوای تیره استفاده بردن رادیوسیکستنتها)؛ لاکتسیة غیریفعال (حاصل کردن منظرة حرارتی سطح زمین)؛ تکنیکة انتینی (هنگام مشاهدة منبعهای معلوم رادیو‌افکنیشات پرمیترهای انتینّهان کلان را چیپ نمودن). استرانامیة رادیولاکتسیانی، که در آن بعضی سییاره‌ها، ماه، میتیارها و دیگر ابژکتهای کیهانی با اصول رادیولاکتسیانی آموخته می‌­شوند، فصل مستقل رادیوسترانامیّه را تشکیل داده است. بسیار رصدخانه و انستیتوتهای استرانامی در ساحة رادیوسترانامیه تدقیقات می‌برند. در ا.ج.ش.س. کااردینتسیة کار آنها را شورای علمی اف ا.ج.ش.س. عاید به پروبلم «رادیوسترانامیه» و شورای استرانامی اف سّcp به ذمّه دارد. در مقیاس بینلخلقی فعالیّت تشکیلاتهای رادیوسترانامی را شورای بینلخلقی استرانامی راهبری می‌نماید.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …