Home / مختلف / پلنهای پنج‌سالة ترقّی خواجگی خلق ا.ج.ش.س.

پلنهای پنج‌سالة ترقّی خواجگی خلق ا.ج.ش.س.

پلنهای پنج‌سالة ترقّی خواجگی خلق ا.ج.ش.س.، شکل اساسی کشیدن پلن ترقّی اجتماعی و اقتصادی مملکت، قسم ترکیبی سیستم پلنخای درازمدّت، میانه‌مهلت (پنجسا­له) نه پلنهای جاری خواجگی خلق، می‌باشد. (نگرید پلنکشی خواجگی خلق). پلنهای پنج‌ساله مقصد پلن درازمدّت را عنیقتر کرده، مهلت اجرای منتظم آن را مویین می‌کنند، برای از جهت تکنیکی و اقتصادی پرّه اساسناک کردن وظیفهایی، که در سالهای منبعده در نزد خواجگی خلق. مملکتمان ایستاده‌اند، تدبیرها پیش‌بینی می‌کنند. هر یک پلن پنج‌ساله وظیفة اساسی اقتصادی دارد، که به جهتهای خاص همین دوره موافقت می‌کند و در ترقّی خواجگی و سیاسی مملکت زینة نوی می‌باشد. دولت ساویتی توسط پلنهای پنج‌ساله ذخیره‌ها را به حلّ وظیفه‌های برپا کردن بزة مادّی-تکنیکی کامّو­نیزم و بلند برداشتن درجة نکواحوالی مادّی خلق روانه می‌کند.

هنگام ترتیب دادن پلنهای پنج‌ساله، پیش از همه، به طلبات قانونهای ابژکتوی اقتصادی سا­تسیلیزم موافق بودن آنها-به کامیابیهای حاضره‌زمان و پیرسپیکتیوه‌های انکشاف علم و تکنیکه، به طلبات جمعیت و امکانیّتهای ریلی قانع گردانیدن این طلبات اساس یافتن پلنها تأمین کرده می‌شود. در پلنهای پنج‌ساله سرعت و تناسب، حجم استیهاال و ساختمان اساسی ساحه‌ها و تیرّیتاریه‌های علی‌حده، وظیفه‌های کار کر­ده برآمدن و جاری نمودن تکنیکه و تکنولوژی نو در خواجگی خلق انکشاف کانسینترسیه، تکمیل و وسیع نموده‌ای مخصوصگردانی و کااپیرتیوانی استحصالات، عاقلانه جابجاکنی قوّه‌های استحصال‌کننده، انکشاف رابطه‌های اقتصادی بیرونی (مخصوصاً با مملکتهای اعضای ساو) ، تدبیرهای ب­لند برداشتن درجة مادّی و مدنی زندگانی خلق ساویتی و غیره مویین کرده می‌شوود.

‌طلبهای مهمترین پلنهای پنج‌ساله اینهایند: در اساس تیزانیدن سرعت پراگریسّ تکنیکی و بهتر استفاده نمودن ذخیره‌های مادّی و مالیوی و محنتی ب­لند برداشتن استحصالات چمعییتی، پست کردن ارزش اصلی محصولات، افزایش حاصلناکی محنت، استفادة پُرّة اقتدار استحصالی، کم کردن صرف اشیای خام، سوزشواری، مصالح به واحد محصولات، متّصل ‘بیهتر نمودن صفت، تیزانیدن سرعت ساختمان ابژکتهای نو و به استفاده دا­دن آنها .؛ جهتهای ملّی و دیگر خصوصیتها را به حساب گرفته، ت­رقّی کامپلیکسی خواجگی ریسپوبلیکه‌های اتّفاقی و ناحیه‌های اقتصادی را تأمین کردن. سپارش پلنهای پنج‌ساله رفت ترقّی اقتصادیات مملکت، دیگرشوی طلبات جمعیت به این یا آن مهسو­لات، ذخیره‌های مالیوی و مادّی را به حساب گرفته در پلنهای سالانة خواجگی خلق مویین کرده می‌­شود.

پلنهای پنج‌ساله را با سپارش پرتیة کمونیستی و حکومت ساویتی آرگنهای پلنکشی دول­تی، مأموری و استحصالی و مؤسسه‌های علمی ترتیب می‌دهند و آن از دو مرحله عبارت است: 1) موی­ین کردن راههای اساسی ترقّی خواجگی خلق مملکت در دورة پلنکشی. وظیفة اساسی آن مو­یین کردن پروبلمهای اساسی و مهمّ دورة پلنکشی و نشان دادن راه و واسطه‌های حلّ این پروبلمها؛ 2) در اساس دیریکتیوه‌های تصدیقنمودن سعیزد پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ ترتیب دادن پلن پنج‌سالة ترقّی خواجگی خلق اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. و تقسیم سپارشهای سالانة وزارتهای اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س.، ریسپوبلیکه‌های اتّفاقی و ناحیه‌های اقتصادی مملکت.

ز آخرهای سال 1928 خواجگی خلق اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. در اساس پلنهای پنج‌ساله‌ای، که ایده‌های لنینی و نقطه‌های نظری پلنکشی پیرسپیکتیوی، سیاست اجتمای و اقتصادی پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ-را تجسم می‌کنند، ترقّی می‌یابد. هر یک پلن پنج‌ساله در ترقّی اجتماعی، اقتصادی و تکنیکی مم­لکت دورة مهم بوده، در تناسب و ستروکتورة استحصالات جمعیّتی پیشروی صفتاً نویست.

پلن پنج‌سالی  یکم (1929-32) در اساس دیریکتیوه‌های سعیزد 15-ام وکیلان کامیتیت پرتیوی (ب) (1927) ترتیب داده شد و آن را سعیزد 5-ام امویتّیفاقی ساویتها (1929) تصدیق نمود. وه‌ای دوام منطقی و انکشاف ایده‌ پلن درّازمودّت گاال را بود. وظیفة اساسی پلن پنج‌ساله از بنیاد ته‌کرسی اقتصادیاتی سوسیالیستی، منبعد محدود کردن عنصرهای کاپیتالیستی در شهر و دهات، مستحکم نمو­دن قابلیّت مدافعوی ممل­کت عبارت بود. پلن وظیفه و تد­بیرهای از مملکت اگرری به دولت مترقّی صناعتی تبدل دا­دن اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س.، کالّیکتیوانی قسم زیاد خواجگیهای دهقانان را پیش‌بینی کرد.

قیسم اساسی پلن را پراگرمّة ساختمان تشکیل داد، که آن به تأمین پیشروی جدّی تکنیکة استحصالات، تشکیل و جابجاکنی آن روانه شده بود. حجم عمومی مبلغ پلن پنج‌سالة یکم 7، 8 ملّیرد صوم و نسبت به 11 سال گذشته (1918-28) 2 برابر زیاد بود. نصف مبلغ عمومی به ترقّی صناعت (بیشتر از 75% آن به ساحه‌های اندوستریة وزنین) و نقلیات پیش‌بینی شده بود.

یکچند سپارشهای استحصالی و ساختمان پلن پنج‌سالة 1-م-ساختن بزة 2-یوم انگشت و می‌­تلّورگیه در اورال و سیبری در سعیزد 16-ام پرتیه پرّه و عنیق کرده شدند.

منبعهای اساسی مبلغ‌گذاری اساسی فایده و درآمد رینتة کار-خانه‌های دولتی و کااپیرتیوی بود. برای اجرای پراگرمّة ساختمان حصّة ‌ندوخت در درآمد ملّی زیاد کرده شد: از 21، 3%’ (1928) تا 26، 9% (4932). مسابقة سوسیالیستی برای پیش از مهلت اجرا نمودن سپارشهای پنج‌ساله وسعت یافت. در نتیجه این پلن پنج‌ساله در 4 سال و 3 ماه اجرا شد.

1500 کارخانة نو و کلان صناعتی دولتی به کار انداخته، یکچند ساحه‌های نو-تراکتور و اتومبیل، دستگاه و. اسباب‌سازی، استحصالی الیو­مینی و صناعتی اویسیه و شیمی از نو ساخته شدند. در متالورگیة سیاه، -ساحة خیلی مهمّ صناعت وزنین، که به اندوستریکنانی مملکت اساس شده است، ساحه‌های الکترومیتلّورگیه، استحصال خوله‌های سخت و بداشت، پولاد خوش‌صفت به وجود آمدند. صناعت نیفت و دیگر. ‘ساهه‌های صناعت وزنین کلاً از نو ساخته شدند.

دنیپراگاس-ل به نام ولاديمير الیچ لنین، ستنسیهای الکتری آلوی ریانی زویوا، چیلیبینسک، استالینگرد و بیلاروسّیه به کار درآمدند. در شرق اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی بزة 2-یوم انگشت و متالورگیه-کامبینت اورالا-کوزنیسک ساخته شد. کامبینت می‌­تلّورگی کوزنیسک و مگنیتاگارسک، در دانبسّ، کوزبسّ و کرگنده کانهای کلانترین انگشت، زواد تراکتورسازی استالینگرد، خرکاو، زوادهای اتومبیلسازی مسکو، گارکیی، کامبینتهای سیلّیولازة کاغذ کانداپاگه و ویشیرسک، 3واد نوریهای نیتروژندار بیریزنیک، کامبینت می‌لنج ایوانفا، 3واد 1-ام پادشیپنیکسازی دولتی مسکو و کارخانه‌های زیادی بنا یافتند.

درامد ملّی اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. تقریباً 2 برابر، استحصالات صناعتی بیشتر از 2 برابر، حاصلناکی می‌ه-نت در صناعت 41 % افزود. در ستروکتورة صناعت و تمام ساحه‌های اقتصادیات مملکت پیشروی کلان به عمل آمد. تناسب محصولات گروه «ا» در حجم عمومی محصولات همه ساحه‌های صناعت از 39، 5% (1928) به 53، 4% (1932) ره-سید. محصولات ماشینسازی و کارکرد متال 4 مراتبه زیاد شد. سال 1932 تقریباً 78% زمین کشت به کالخوز و ساودازها و دیگر خواجگیهای دولتی تعلق داشت، که 84%-ا محصولات غلّة مملکت را می‌دادند.

در دوام پنج‌ساله با مقصد اجرای پلن گاال را کارهای اساسی انجام داده شدند. پراگرمّة ساختمان ستنسیه‌های الکتری، که در پلن پیش‌بینی شده بود، برزیاد اجرا گردید. اقتدار ستنسیه‌های الکتری اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. در این سالها قریب 2، 5، استحصال قوّة الکتر 2. 7 ب­رابر افزود.

در نتجة اندوسترانی ساتسی­لیستی مملکت و کالّیکتیوانی خواجگی قشلاق  بزة مدنی خیلی وسیع و شمارة ‘کارگران و متخصصان بلنداختصاص زیاد شد. سالهای خوانشی1932/33 شمارة خوانندگان ممتبهای عالی نسبت به سالهای 1927/28-م 3 برابر طلبگان تکنیکومها زیاده از 3 مراتبه، مقدار خوانندگان مکتبهای ابتدایی 2 برابر زیاد شد.

در نتیجة اجرای سپارشهای پنج‌سالة 1-م ته‌کرسی اقتیسا­دیات سوسیالیستی-اندوستریة پراقتدار وزنین و خواجگی ایشلاق کالّیک-تیوی مکانیکانیدشده بنیاد گردید، که این استوار گردیدن مالکیّت سوسیالیستی بودن واسطه‌های استحصالات را نشان می‌داد. در مملکت بیکاری از بین رفت، روز کاری 7-ساعته جاری شد.

خوسوسن، حیات خواجگی و مدنی ریسپوبلیکه‌ها  وه ولایتها خیلی پیش رفت. استحصال محصولات در اتّفاق ساویتی 2 مراتبه و در ریسپوبلیکه‌ها و ولایتهای ملّی باشد، 3، 5 برابر افزود. راه تیزانیدن سرعت اندوسترانی ریسپوبلیکهای و ولایتهای ملّی در پنج‌ساله‌های منبعده نیز دوام داده شد.

پلن پنج‌سالة دوّم (19. 33-37) را سعیزد 17-ام وکیلان کامیتیت پرتیة (ب) (1934) تصدیق نمود. پلن وظیفه‌های مهمّ اجتماعی و اقتصادی زیرین را به میان گذاشت: تماماً برهم دادن عنصرهای کاپیتالیستی، پرّه برطرف نمودن سببهای استثمار آدم از طرف آدم، به آخر رسانیدن ساختمان بزة تکنیکی همة ساحه‌ها. در نتیجة اجرای پلن جمعیّت سوسیالیستی، بزة مادّی و تکنیکی سوسیالیزم اساسپ برپا کرده شد، ستروکتورة نو صنفی جمعیّت سوسیالیستی ترکیب یافت، همکاری برادرانة خلقهای اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. مستحکم گردید.

سیستیمة خواجگی سوسیالیستی حکمران گردید. تناسب سیکتار سوسیالیستی در استحصال فاندهای مملکت 99%، از آن جمله در اس­تیهسال فاندهای دولتی 90%-را تشکیل کرد. قریب 95%-ا اهالی در خواجگیهای سوسیالیستی کار می‌کرد و با آن علاقة زیچ داشت. سال 1937 خواجگی سوسیالیستی 99%-ا درآمد ملّی، 99، 8%-ا محصولات عمومی صناعت و 98، 5%-ا محصولات عمومی خواجگی قشلاق را استحصال کرد. 100%’ معاملات مال چکنه را سودای دولتی و کااپیرتیوی تشکیل می‌کرد. ان­سورهای کاپیتالیستی شهر و دهات تماماً برهم خوردند. درآمد ملّی نظر به سال 1932 2، 1، محصولات صناعت 2، 2، از آن جمله محصولات ماشینسازی 2، 8، محصولات صناعت شیمی 3 برابر افزود. استحصال قوّة الکتر 2، 7 مراتبه زیاد شد. ساحه‌های صناعت سوزشواری در زمینة بزة مستحکم تکنیک ترقّی کردند. برابر دوچند شدن استحصال انگشت مملکت استحصال آن در کوزبسّ 2، 6 مرا­تیبه افزود. استحصال نیفت عموماً 37%، در باشقردیستان و قزاقستان تقریباً 4 برابر افزود.

میقدار محصولات صناعت در هچم عمومی محصولات صناعت و خواجگی قشلاق از 70، 2% (1932) به 77، 4% (1037) رسید. 80%-ا محصولات صناعت را کار­هانه‌های نوی دادند، که در سال­های پنج‌ساله‌های 1-م و 2-یوم ساخ­ته شده‌اند. بارکشانی نقلیات راه آهن در دوام پنج‌ساله زیاده از 2 مراتبه افزود. حاصلناکی محنت در صناعت 90%-افزود، که این نتیجة بلند شدن درجة تیخ­نیکی و استفادة باثمر تکنیکة نو بود. کالّیکتنوانی خواجگی قیشاق به آخر رسید و ساخت کالخوز برپا کرده شد. آخرهای سال 1937 در خواجگی قشلاق 456 هزار تراکتور و تقریباً 129 هزار کامبین کار می‌کرد. مه­سولات خواجگی قشلاق 1، 3 برابر، از جمله حاصل عمومی زراعت غلّه‌دانه 1. 7، پخته 2 برابر زیاد شد. سال 1937 کشتزار زراعت خواجگی قشلاق به 135، 3 میلیون هکتار رسید. استحصال مالهای استعمالی خلق 2 برابر افزود.

به توفیل اجرای پراگرمّة ساختمان پنج‌سالة 2-یوم حجم مب-لغ‌‌گذاری اساسی 19، 9 ملّیرد صوم را تشکیل داد، که نظر به پنج‌سالة 1-م 2، 3 برابر زیاد بود. 4500 کارخانة کلان صناعتی دولتی به استفاده داده شد. کارخانه‌های کلانترین ساخته شده اینهایند: زوادهای ماشینسازی وزنین اورالسک نه کرمتارسک، زوادهای وگن‌سازی اورالسک و تراکتورسازی چیلیبینسک، زوادهای متالورگی کریوایی راگ، ناوالیپیسک، کاواتولسک، «ازاوستل» و «زپاراجستل»، کامبینتهای بافندگی تاشکینت، متاعهای پختگین برنول و یکچند کارخانه‌های دیگر. پراگرمّة ساختمان راه آهن اجرا گردید، انشائاتهای کلان نقلیات آبی-کانال بیلامار و بل­تیکه و کانال به نام مسکو به کار درآمدند. ستنسیه‌های ایلیکت­ری آلوی ریان دوبراوکه، نا­واماسکوفسک، کیمیراوا، سریدنیورلسک و ستنسیه‌های الکتری آبی نیج­نیسویرسک، ریانسک، کنکیارسک به استفاده داده شدند. سال 1935 نوبت یکم متراپالیتین مسکو به کار انداخته شد.

ساختمان منزل و اجتماعی و م­دنی خیلی وسعت یافت. درجة ماد­دی و مدنی حیات محنتکشان بلند گردید. تعلیم ابتدایی عمومی جاری کرده شد، معلومات عمومی، میانة مخصوص و عالی انکشاف یافت. به تشکّل انتیلّیگینسیة نو ساویتی، که و صنفن کارگر و دیهکانان برآمده‌اند، دیقّه-ت کلان داده شد، پراسیسّ روالوتسیة مدنی دوام می‌کرد. سال 1934-م 40% دانشجویان مکتبهای عالی ختم‌کنمدگان ربفکها بو­دند. مقدار تئاترها، کینا، کلوبها و کتابخانه‌ها، شفاخانه‌ها و خانه‌های استراحت خیلی افزود.

پلن پنج‌سالة سوّم (1938-42) را سعیزد 18-ام وکیلان کامیتیت پرتیوی (ب) (1939) تصدیق نمود. در این پنج‌ساله پیش‌بینی شده بود، که اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. باید از روی استحصال محصولات به در سر اهالی به مملکتهای ان­دوستریلی مترقّی کاپیتالیس­تی برابر شود و از آن پیش گذرد. در قرارهای سعیزد گفته می‌-شد، که ا.ج.ش.س. اساساً سوسیالیزم را برپا نموده، به دورة انجام ساختمان جمعیّت سوسیالیستی و تدریجاً از سوسیالیزم به کامّو­نیزم گذشتن قدم گذاشت. از بس که وضعیت بینلخلقی مو­رکّب بود، در پلن نه تنها مسع-اله‌های بلند برداشتن اقتدار اندوستریلی، مستحکم کردن ساخ­ت کالخازی، بلند برداشتن د­رجة مادّی زندگی عامّة خلق، اینچنین مسئلة منبعد بلند برداشتن اقتدار و قابلیّت مدافعوی مملکت به وجود آوردن ذخیردهای کلان دولتی نیز پیش‌بینی شدند.

در 3 سال اوّل پنج‌ساله مه­سولات عمومی همه ساحه‌های سنا­ت 45% و ماشینسازی زیاده از 70% افزود. در ظرف سییونیم سال پنج­ساله (1938 و نیم‌سالة اوّل 1941) مبلغ‌گذاری به خواجگی خلق 21 ملّیرد صوم را تشکیل داد، 3000 کارخانة نو کلان صناعتی دولتی به استفاده داده شد. ستنسیه‌های الکتری آلوی ریانک (کورخوفسک، قووّسایی و تکورچیل، ستنسیه‌های الکتری ‌‌آباد اگلیچ و کُمسومول به کار درآمدند. 3وادهای متالورگی ناواتگیل و پیتروفسک-زبیکلسکیی، زوادهای مس‌گدازی سریدنی-اورالسک و بلخش، 3واد کارکرد نیفت افیمسکیی، 3واد اتومبیل کملیترج مسکو، 3واد سیمان انکییوه، کامبینتهای سیلّیولازه و کاغذ سیگیجه و مرییس ساخته شدند. شمارة کارگران و خذمتچیان خواجگی خلق از 11، 4 میلیون (1928) به 31، 2 میلیون (1940) رسید. مؤسسه‌های کسبهای تکنیکی نوع عمومی تشکیل شدند، که برای ه­مة ساحه‌های استحصالات و خذمت میشی کدرهای بلنداختصاص تییار می‌کردند. آخر سالهای 30-یوم تعلیم 7-ساله اساساً جاری شد. مقدار دانشجویان مکتبهای عالی و میانة مخصوص خیلی افزود. اس­پیرنتورة نزد مکتبهای عالی و انستیتوتهای تدقیقات علمی خیلی انکشاف یافت.

هوجوم عهدشکنانة ژرمنیة فاشیستی (ژوئن 1941) به اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. کار اجرای باموفقیت پلنهای پنج‌سالة 3-یوم را خلل‌دار کرد. اقتدار اقتصادی روزافزون مملکت، که نتیجة اجرای پلنهای پنج‌سالة 1-م و 2-یوم بود، طلبة عالم‌شمول تاریخی خلق ساویتی را بر دشمن پرزور تع-من کرد. چنانچه، سال 1940 فاندهای اساسی استحصالی خواجگی خلق نسبت به سال 1928-م 2، 4، درآمد ملّی زیاده از 5، محصولات عمومی صناعت 6، 5، از جمله استحصال واسطه‌های استحصالات 10 برابر افزود. محصولات عمومی خواجگی قشلاق 32% زیاد شد، سال 1940 کشتزار زراعت خواجگی قشلاق از 113 میلیون (1928/به 150، 6 میلیون هکتار رسید. اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. به توفیل افضلیّت سرعت ترقّی اقتصادیاتش در عرفة جنگ 2-یوم جهان (1939-45) از روی حجم استحصال مهسو­لات صناعت در اوراپه جای 1-م و در جهان جای 2-یوم را اشغال کرد. سالهای جنگ بزرگ وطنی در عقبگاه و بعدها در نادیه‌های از فاشیستان استیلاگر آزادشدة مملکت ترقّی اقتصادیات ساویتی در اساس پلنهای سالانه، سیماهه و ماهانه به راه مانده شد.

سالهای جنگ (از 1 ژوئیة 1941 تا 1 ژانویه 1946) 3500 کارخانة نو کلان صناعتی بنا و 7500 کارخانه از نو برقرار کرده شد.

بعد به آخر رسیدن جنگ پلن پنج‌سالة چارم (1946-50) ترتیب داده شد و آن را ماه مارت 1946 ساویت عالی ا.ج.ش.س. تصدیق نمود. . این پنج‌ساله برقرار کردن ریانهای ویرانشدة مم­لکت، به درجة پیش از جنگی ت­رقّی صناعت و خواجگی قیشاق رسیدن و منبعد در این اساس بهتر کردن زندگی خلق ساویتی را وظیفه‌های اساسی خواجگی و سیاسی دانست. سپارشهای پلن پنج‌ساله پیش از مهلت اجرا گردیدند. اقتدار اس-تیهسالی مملکت پرّه برقرار شد و خیلی افزود. سال 1950 محصولا­ت عمومی صناعت نظر به سال 1940-م 73%، فاندهای اساسی استحصالی 24%، درآمد ملّی 64% زیاد شد. مبلغ‌گذاری اساسی خواجگی خلق 48 ملّیرد صوم را تشکیل داد. ماشینسازی و صناعت شیمی، ساحه‌های اشیای خام صناعت ترقّی کردند، بزة مادّی و تکنیکی خواجگی قشلاق موس­تهکم گردید.

در دوام پنج‌ساله یکچند کارخانة نو کلان صناعتی دولتی ساخته و 6200 کارخانة سالهای جنگ ویرانشده برقرار کرده شدند. ستنسیه‌های الکتری آلوی ریانی نیجنیتورینسک، شیاکینا، ستن­سیه‌های الکتری آبی فرهاد و خرمسک، نیوه-گاس ش، 3واد متالور­گی زکوکزیه، کامبینت سرب و رود است-کمیناگارسک به کار درآمدند. 3واد توربینسازی کلوگه، زوادهای دستگاه وزنینسازی کالامنه و ریزن و اتومبیلسازی کو­تیس محصولات دادند. گزاپراوادهای سرتاو-مسکو، کاختله-یروی- لنینگراد، دشوه-کییف ساخته به استفاده داده شدند. ساختمان انشائاتهای کلانترین انرژی، کانالها و سیستمه‌های نو آبیاری، به وجود آوردن منطقه‌های بیشه‌زار در ناحیه‌های دشت مملکت cap شد.

یلم ساویتی به موفّدیّتهای کلان نایل گشت، در ساحه‌های گوناگون علم و تکنیکه کشفیات و اختراعهای بزرگ کرده، برای ب­لند برداشتن درجة زندگی خلق تدبیرهای جدّی ‌اندیشیده شو­دند. در شهر و پاسیالکه‌های کارگر‌نشین زیاده از 100 میلیون متر2 (در دهات 2، 7 میلیون متر2) خانه‌های استقامتی ساخته شدند. سیستم کر­تاچکه به مالهای استعمالی خلق (1947) بیکار کرده شد، نرخ امو­می این مالها تقریباً 2 برابر پست فُرآمد. در همه جا گذشتن به تعلیم حتمی 7-ساله cap شد.

سعیزد 19-ام  پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ (1952) چنین وظیفه‌های اساسی پلن پنج‌سالة پنجم (1951-55) را مویین کرد: در اساس انکشاف صناعت وزنین و سرعت بلند افزایش محصولناکی محنت چمعییتی منبعد هم ترقّی دادن همه ساحه‌های خواجگی خلق؛ بهتر کردن صفت و نوع محصولات. پلن پراگرمّة وسیع بلند برداشتن درجة زندگی خلق را پیش‌بینی نمود.

در نتیجة اجرای پلن درآمد ملّی 71%، فاندهای اساسی استیه­سالی خواجگی خلق 62%، محصولات صناعت 85 %\ محصولات خواجگی قشلاق 21% افزود. به ساختمان یکچند ساحه‌های نو ماشینسازی، اینچنین انرژیة اتم زمینه گذاشته شد. حجم مبلغتوزاری اساسی به 90%’ رسید. محصولات ماشینسازی و متالکارکنی نظر به سال 1950-م 2، 2 برابر، حاصلناکی محنت 1 کارگر س­نات 49%’ زیاد شد. سپارشهای بیشتر استحصال کردن مالهای اس­تیعمالی خلق برزیاد اجرا گردید. خصوصیت مهم پلن پنج‌سالة 5-م به هم نزدیک شدن سرعت انکشاف استحصالی واسطه‌های اس­تیهسالات و استحصال مالهای استعمالی بود. اگر در پنج‌سالة 4-م سرعت افزایش محصولات گروه «ا”از سرعت افزایش محصولات گروه «ب» 36% بلند باشد، پس در پنج‌سالة 5-م این رقم 4% شد. برای ترقّی دادن خواجگی قشلاق تدبیرهای مهم اندی­شیده شدند. سال 1955 کشتزار از 146، 3 میلیون هکتار (1950) به 186 میلیون هکتار رسید. زراعت زمینهای نوکارم و بیکارخوابیده، از کدر تأمین کر­دن کالخوزها، بلند برداشتن موقع پرنسیب هوسمندی مادّی کالخوزچیان و دیگر تدبیرها افزایش استحصال محصولات خواجگی قشلاق را تأمین نمودند.

3200 کارخانة نو کلان سنا­تی دولتی ساخته شد. ستنسیه‌های الکتری آلوی ریانّ پریدنیپروفسک، چیریپیت، کوزبسّ جنوبی، سیراوا و اورال جنوبی به کار درآمدند. سال 1954 اوّلین در جهان ستنسیة الکتری اتمی به کار درآمد. ستنسیه‌های الکتری آبی کمه، گارکیی، سیملینسک، کخاوکه، است-کمیواگارسک، منگیچورسک، گیوموش به استفاده داده شدند. کامبینت متالورگی آرسکا-خلّلاوا، 3واد متالورگی چیریپاویسک، کام­بینتهای کلیی بیریزنیک، نیفتکارکنی ناواکویبیشیوسک و غیره ساخ­ته شدند. ساختمان کانال کشتی‌گرد والگه و دان به نام ولاديمير الیچ لنین به آخر رسید. مزد محنت ریلی کارگران و خذمتچیان 39%، درآمد دهقانان به حساب 1 کارگر 1، 5 برابر افزود. همکاری اقتصادی با مملکتهای سوسیالیستی، مخصوصاً در دایرة ساو خیلی وسعت یافت.

یجرای پلنهای پنج‌سالة 4-ام و 5-م امکان داد، که از درجة پیش-ازجنگی ترقّی اقتصادی مم­لکت خیلی پیش رویم. سال 1955 ارزش همة فاندهای اساسی استحصالی نظر به سال 1940-م 2 برابر و درآمد ملّی 2، 8 مراتبه افزود.

وزیفة اساسی اقتصادی پل­ن پنج‌سالة ششم (1956-60) از آن عبارت بود، که در زمینة بیشتر ترقّی دادن صناعت وزنین، پراگریسّ بیمیلان تکنیکی، افزایش حاصلناکی محنت، انکی­شاف منبعدة خواجگی خلق، علی‌الخصوص ساحه‌های پراگریسّیوی صناعت، ترقّی خواجگی قشلاق و در این اساس درجة بلند نیکواحوالی مادّی خلق تأمین کرده شود. در  پنجسالة 6-م درآمد ملّی 54%، محصولات عمومی صناعت 64%، مه­سولات خواجگی قشلاق 32% زیاد شد. حجم عمومی مبلغ‌گذاری از 91، 1 ملّیرد صوم (پنج‌سالة 5-م) به 170، 5 ملّیرد صوم رسید، یا 87% افزود. ساحه‌های ن­و استحصالات-دستگاه‌سازی، رادیو­تیخنیکه و الکتروتیخنیکه، استحصال مالهای میشی و اسبابهای روزگار (یخدان، ماشینهای جامه‌شویی و غیره) به وجود آمدند. حاصلناکی محنت 1 کارگر صناعت 37%، ساختمان 54% و نقلیات راه آهن 48% افزود. حجم معاملات مال چکنه 57 زیاد شد. پراگرمّة عظیم زراعت زمینهای نوکارم و بیکارخوابیده دوام داده شد. سال i960 زه-مین کشت به 203 میلیون هکتار رسید.

در طول سالهای 1956-58-م 2690 کارخانة کلان صناعتی دولتی به استفاده داده شد، ساختمان ستنسیة الکتری آبی ولگا به نام ولاديمير  الیچ لنین به آخر رسید و خط بلندشدّت الکتر‌گذرانی گزس-ا ولگا-مسکو به کار درآمد. ستنسیه‌های الکتری آبی ارکوتسک، ناواسیبیرسک، قیراقّم، تنیبول، ارزن و ستنسیه‌های ایلیکت­ری آلوی ریانک تام-اسینسک، ویرخپیتگیل به کار درآمدند. 3واد خوله‌های بداشت سیراف، زوادهای نیفتکارکنی ناواگارکوفسک و وال­گاگرد، کامبینت شیمی سرتاو و دیگر کارخانه‌ها به استفاده داده شدند. سال 1950 گزاپراواد ستو­راپال-مسکو به کار درآمد.

زرورت حلّ چند پروبلمهای مهمّ از دایرة پلن پنج‌ساله بیرونماندة خواجگی خلق، دریافت واسطه‌های علاوگی برای ساختمان اجتماعی و مدنی، اینچنین کشف کانهای ثمره‌بخش ثروتهای طبیعی تقاضا نمودند، که سپارشهای 2 سال آخر پنج‌سالة 6-م دیگر کرده و پلن هفتساله (1959-65) ترتیب داده شود. سعیز­د 21-ام غیرینوبتی  پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ (1959) ترقّی دادن قوّه‌های استحصال‌کنندة همه ساحه‌های اقتصادیات، خیلی زیاد نمودن اقتدار اقتصادی مملکت، متّصل بلند برداشتن درجة نیکواحوالی خلق را وظیفة اساسی این پلن دانست. مخصوصاً به ترقّی ساحه‌های خیلی ثمره‌بخش استحصالات دقّت جدّی داده شد. پرا­گرمّة وسیع پراگریسّ تکنیکی و منبعد بلند برداشتن درجة کانسینترسیه، مخصوص‌گردانی و کااپیرتیوانی استحصالات، تنظیم مزد محنت، وسعت دادن ساختمان منزل پیش‌بینی شد.

ز روی نشان‌دهنده‌های اساسی پلن اجرا گردید. سال 1965 درآمد ملّی نظر به سال 1958-م 53%، ، فاندهای اساسی استحصالی 91%، از آن جمله در صناعت 2 برابر، استحصال محصولات صناعت 84%، خواجگی قشلاق 15% زیاد شد. حاصلناکی محنت در خواجگی خلق 40%، صناعت 42%، خواجگی قشلاق 30% و ساختمان 53% افزود. مبلغ‌گذاری به خواجگی خلق 281 ملّیرد صوم، یعنی نظر به سالهای 1918-5 8-م 22، 2 ملّیر صوم زیاد بود.

5470 کارخانة کلان صناعتی دولتی، از جمله ستنسیه‌های ایلیکت­ریک آلوی ریانی بیلاوا و ن­زراوا (سیبری) ، ترایسکیی و نیوه (اورال) ، کانکاوای ولایت کلینک و غیره ساخته شدند. ستنسیه‌های ایلیکت­ری اتمی ناواوارانیج و بیلایرسک به کار درآمدند. در این مدّت ستنسیة الکتری آبی برتسک (کلانترین در جهان) ، همچنین ستنسیه‌های الکتری آبی واتکینسک، دنیپرادزیرجینسک، بوخترمینسک، کرا­مینچوگ، کییف، زوادهای متالورگی سیبری غربی و کرگنده، کامبینتهای معدنتازکنی کچکنر در اورال، تیتن و مگنیی است-ک­میناگارسک، شینسازی برنول، خی­میک شیاکینا، کامبینت کلیی سا­لیگارسک، زوادهای سوپیرفاسفت سومگیت، چارجویی، گامیل و غیره ساخته شدند. گزاپراواد بخارا-اورال گذرانیده شد.

میتراپالیتین کی­یف به کار درآمد. دایر به زیاد کر­دنه مزد مینیمه‌الی کارگران و خیمتچیان تدبیرهای موجیم ‌اندیشیده شدند. ‌انداز از مزد محنتی کم زیاد کارگران و خذمتچیان بیکار یا کم کرده شد. برای کالخوزچیان نفقه مقرّر گردید. حجم مینیملی نفقه زیاد، روز کاری و هفته‌های کار کوتاه، خذمت‌رسانی طبّی، مدنی و میشی اهالی بهتر شد. درآمد ریلی به حساب یک کارگر 33%، از جمله درآمد کالخوزچیان 49% افزود. حجم معاملات مال چکنه 1، 6 مراتبه زیاد شد. 558 میلیون متر* منزل، اینچنین در کالخوزها 3510 هزار خانه ساخته شد. سال 1959 تعلیم عمومی حتمی 8-ساله جاری گردید. شمارة کارگران بلنداختصاص، متخصصانی        دارای معلومات عالی و میانه، اینچنین مقدار کار­مندان علمی خیلی افزود.

پلن پنچسالة هشتم (1966-70) از روی دیریکتیوه‌های سعیزد 23-یوم پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ (1966) ، اینچنین قرارهای پلینومهای اکتبر (1964) ، مرتی و سپتامبر (1965) کامیتیت مرکزی پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ ترتیب داده شد، که در آنها پراگرمّة درازمدّت ت­رقّی اقتصادیات مملکت پیش‌بینی شده بود. جهت مهمترین این پراگرمّه گذشتن به پرینسین اداره‌کنی ساحوی خواجگی خلق، هوسمندگردانی هرجانبة اقتصادی انکشاف و تکامل اس-تیهسالات می‌باشد. وظیفة اساسی اقتصادی پنج‌ساله از آن عبارت بود، که به توفیل استفادة کامیابیهای علم و تکنیکه، ترقّی اندوسترنلی همة استحصالات جمعیّتی، ثمره‌بخشی استحصالات، خیلی ترقّی دادن صناعت، سرعت ب­لند و استوار ترقّین خواجگی قشلاق و بالاروی قطعی درجة زندگی خلق تأمین کرده شود. خصوصیت مهم این پلن در یک وقت تیزانیدن سرعت ترقّی اقتصادیات مملکت و بلند برداش­تن درجة زندگی محنتکشان بود. در پلن وظیفة جاری کردن تعلیم میانة عمومی گذاشته شد.

سوپاریشهای اساسی پنج‌ساله از روی یکچند نشان‌دهنده‌های اساسی اجرا شدند: درآمد ملّی به جای 38، 4%-ا پلن 41، 5%، درآمد ری­لی به هر سر اهالی 33% (در پلن 30%) ، استحصال محصولات س­نات 50، 5% (در پلن 47-50%) اف­زود. سرعت افزایش محصولات خواجگی قشلاق تیز شد. استحصال سالانة این ساحه به حساب میانه 21% (در پنج‌سالة گذشته 12%) زیاد گردید. فاندهای اساسی استحصال خواجگی خلق 48% افزود. کاافّیسیینت نوکنی این فاندها 44%، در خواجگی قشلاق، باشد، 54%-را تشکیل داد. حجم مب­لغ‌‌گذاری به ساختمان اساسی نظر به سالهای 1961-65-م 43%، سرعت افزایش حاصلناکی محنت جمعیتی 37% (در پنج‌ساله‌های گذشته 29%) زیاد شد.

1900 کارخانه و ابژکتهای کلان صناعتی، از جمله ستنسیة ایلیکت­ری آبی ریانی پریدنیپروفسک، 3واد تروبسازی والجسک، پیچهای دامنگی ظرفییتشان 27سا-3000 متر3، فابریکه‌های کلابة رنگة دانیسک، تری­کاتجی والگاگرد، شختیارسک، لنیناگاریک، پایفزال والگاگرد و چیریپاویس و غیره ساخته شدند. ساخت­مان سیستم یگانة انرژیتی قسم اروپای ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. به آخر رسید. سیستم انرژیتی متّحدة سی­بیر مرکزی ساخته شد. عاملهای انتینسیوی در افزایش درآمد ملّی موتسی کلان داشتند، که این به افاودن داسیل یونی محنت، کمشوی مصالح‌طلبی محصولات، بهتر استفاده کردن فاندهای اساسی استحصالی در ساحه‌های گوناگون تأثیر رساند.

پلن پنج‌سالة نهم (1971-75) از روی دیریکتیوه‌های سعیزد 24-ام پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ (1971) ترتیب داده شد و آن را خود همان سال سیسّیة ساویت عالی ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. تصدیق نمود. وظیفة اساسی پنج‌ساله در اساس سرعت بلند ترکقی اس-تیهسالات سوسیالیست، بهتر کرد­ن محصولناکی آن و تیزاندن سرعت افزایش حاصلناکی می‌ه­نت خیلی بلند برداشتن در­جة مادّی و مدنی زندگی خلق بود.

پلن پراگرمّة مکمّل و هرچانیبة افزایش درجة نیکواحوالی مادّی و مدنی محنتکشان، با راه زیاد کردن حق محنت و مزددهی از حساب فاندهای استعمالی جمعیت زیاد نمودن درآمد اهالی، بهتر نمودن شرایط منزل، بهتر کردن تأمینات مادّی عایله‌های سیرفرزند، نفقه‌خوران و استودینتان، تشکیل درست محنت زنان کودکدار، زیاد کردن ساحه‌های خذمت‌رسانی، انکشاف سیستمه‌های نگهداری تندرستی، استراحت متشکّلانة محنتکشان، ترقّی همه‌طرفة معارف خلق، و مدنیّت سوسیالیستی، انجام دا­دن گذرش به معلومات میانة عمومی، نزدیک نمودن درجة زندگی اهالی شهر و دهات را پیش‌بینی نمود. در پلن به ترقّی ساحه‌های نو-ماشینسازی ساحة اتم، استحصال واسطه‌های اتوماتانی و تکنیکة حساببرار دقّت کلان داده شد. شکل نو مسابقه‌های سوسیالیستی-پلنهای استیکبالی به وجود آمد.

در دوام پنج‌ساله (1971-75) درآمد ملّی 28%، محصولات س­ناتی 43%، حجم سالانة محصولات خواجگی قشلاق نسبت به پنج‌سالة گذشته به حساب میانه 15% افزود. به خواجگی خلق بیشتر از 500 میلیرد صوم پیش‌بینی شد. فاندهای اساسی استحصالی 1، 5% افزود. تقریباً 1700 کارخانه و ابژکتهای صناعتی، اینچنین شمارة زیاد سیخ و ساحه‌های کارخانه‌های عملکننده به کار درآمدند. گاس-ا کرسنایرسک (اقتدارش 6 گیت) ، 3واد اتومبیلهای سه-بوکرو ولگا، اوّلین در جهان ستنسیة الکتری اتمی دارای نییترانهای باسرعت، در 3واد می‌­تلّورگی کریوایی راگ پیچ دامنگی ظرفییتش 5009 متر3 ساخته شدند. ساختمان کامپلیکس کارخانه‌های استحصال‌کنندة اتومبیلهای بارکش (کمز) ، مگیسترل راه آهن بیکل و امور (بم) و بسیار کارخاوه و ابژکتهای کلان دیگر cap شد.

یستیهسال زیاده از 15 هزار نوع محصولات صناعتی به راه مانده شد. درجة تکنیکی و صفت محصولات، از جمله مالهای استعمالی خلق بلند گردید، قسم زیاد محصولات نشان دولتی صفت گرفت. ستروکتورة استحصالات صناعتی بهتر گردید. سال 1975 حصّة ‌محصولات ماشینسازی، صناعت شیمی و الکتروانیرگیتیکه نظر به 31%-ا سال 1970 تا 35% زیاد شد. در این سالها استحصال نوریهای مینیرلی 1. 6 برابر افزوده، سال 1975-م به زیاده از 90 میلیون تُن رسید. زیفت صنعی و پلستمسّه 49%، نخهای شیمیایی 42%، اسباب و واسطه‌های اتوماتانی بیشتر از 2، واسطه‌های تکنیکة حساببرار 4، 3، دستگاههای متالبوری 2، 8 برابر افزود. استحصال انرژیة الکتر به 1039 ملّیرد کیلووات-ساعت، پولاد 141 میلیون تُن،    سیمان 122 میلیون تُن، نیفت 491 میلیون تُن، گاز 289 ملّیرد متره رسید. در ترقّی استحصال مالهای استعمالی خلق پیشرویهای کلّی به دست آمد. اس­تیهسال متاعهای پختگین به 6635 میلیون متر2، پایفزال چرمین 698 میلیون جفت، ساعت 55 میلیون، رادیوپریامنیک و رادیوله 8376 هزار، یخدانها 5606 هزار، اتومبیلهای سبکرو 1201 هزار (یا 3، 7 برابر)؛ رسید.

یستیهسال مالهای شیمی میشی 42%، مصالح خوراکواری 37%-افزود. برای جاری کردن سنستیمه‌های گوناگون اوتا­متیکیدارکنی و تشکیل مرکزهای حساببرار کارهای زیادی انجام داده شدند. در آخرهای پنج‌ساله زیاده از 2328 سیستم او­تامتی اداره‌کنی (اس و) و 2600 مرکز حساببرار کار می‌کرد. به-رابر افزایش استحصال محصولا­ت صناعتی صفت آنها بهتر و استحصال نوعهای نو محصولات به راه مانده شد. در این سالها 14، 2 هزار نوع نو محصولات صناعتی از خود و برای عامّه استحصال کر­ده شد، 5، 8 هزار نمونة کهنه مه­سولات از استحصالات برآمد. به 23، 3 هزار نوع محصولات نشان دولتی صفت داده شد. برای بلند برداشتن درجة مادّی و مدنی زندگی اهالی تدبیرهای زیادی ‌اندیشیده شدند. درآمد ریلی به هر سر اهالی 24% افزود، مزد محنت بیشتر از 75 میلیون کس زیاد گردید. از حساب زیاد کردن نفقه، یارم‌پولی و ستیپیندیه د­رامد تقریباً 40 میلیون کس زیاد شد. پرداخت پیشزموهلت آبلیگسیه‌های زیامهای دولتی آغاز یافت. درآمد ملّی به هر سر اهالی زیاده از 19%’ افزود. در 544 میلیون متر* منزل ساخته شد، که در نتیجة این شرایط زیپدگی تقریباً 45 میلیون کس بهتر گردید. معلومات میانة عمومی جاری شد.

در ترقّی خواجگی ریسپوبلیکه‌های اتّفاقی موفّکیّتهای کلان به دست آمد. اقتصادیات ناحیه‌های شمال مملکت رو به ترقّی نهاد. ساحه‌های انرژی صناعت، صناعت متالورگیة سیاه و رنگه، شیمی، جنگل، کارکرد چوب، سیلّیولازه و کاغذ، خواجگی قشلاق مثل ساحه‌های غلّه‌کاری، پخته‌کاری و چارواداری این ریانها با سرعت بلند ترقّی کردند. در سیبری fapبی بزة کلانترین نیفت ساخته شد. ساختمان عظیم بم آغاز یافت و انجام آن برای ترقّی منبعدة اقتصادیات سیبری شرقی و شرق دور استفادة ذخیره‌های بای طبیعی زمی­نة مستحکمیست.

پلن پنج‌سالة دهم (1976-80) در اساس راههای اساسی ترقّیات خواجگی خلق ا.ج.ش.س. ترتیب داده شد و آن را سعیزد 25-ام پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ تصدیق نمود. وظیفة اساسی پنج‌سالة 10-م ثابت‌قدماپه پیش گرفتن راه پرتیة کمونیستی در بابت در زمینة ترکقیات دینامیکی و متناسب استحصالات جمعیّتی و زیاد کردن ثمرة آن، تیزاندن پراگریسّ علمی و تکنیکی، ب­لند برداشتن حاصلناکی محنت، در همة ساحه‌های خواجگی خلق همه‌جانبه بهتر نمودن صفت کار بلند برداشتن درجة مادّی و مدنی خلق بود.

پنجسالة 10-م دورة نو مهمّ برپا کردن بزة مادّی و تکنیکی کمونیزم، تکمیل مناسبتهای جمعیّتی و تشکّل آدم نو، ترقّی طرز زندگی سوسیالیستی حساب می‌یافت. این دورة پرزور کردن انتینسیوانی استحصالات جمعیّتی، استفادة پُرّة امکانیّتهای خواجگی خلق برای افزونگردانی ثروتهای ملّی، برای مستحکم نمو­دن اقتدار اقتصادی و قابلیّت مدافعوی مملکت بود. در پنج‌سالة 10-م نیز، مثل پنج‌ساله‌های گذشته، به منبعد هم ترقّی دادن ساحه‌های گوناگون صناعت، خواجگی خلق دقّت جدّی داده شد. استحصال محصولات س­نات در پنج‌ساله 35-39%، از جمله واسطه‌های استحصالات 38-42% و مالهای استعمالی 30-32%، حاصل­ناکی محنت در صناعت 30-34% زیاد گردید.

هاسیلناکی محنت کارکنان صناعت از حساب پرا­گریسّ علم و تکنیکه خیلی افزود. در دوام سالهای 1976-78 استحصال زیا­ده از 10 هزار نوع محصولات صناعت به راه مانده شد. آخرهای سال 1980 فاند اساسی استحصالات از 1 تریلّیان صوم گذشت. استحصال انرژیة الکتر به 1295 ملّیرد کیلووات-ساعت رسید، ساختمان ستنسیه‌های الکتری آلوی و اتمی دوام داده، ستنسیه‌های الکتری آلوی ایکیبستوز، کنسکا-اچینسک ساخته شو­دند. کار برپا نمودن سیستی­مة یگانة انرژیتی سیبری و آسیای میانه با ساختن خطهای الکتر-گذران 500، 750 و 1150-والته د­وام یافت. حاصلناکی محنت در ساحة الکتروانیرگیتیکه 27-29% افزود. سال 1980 استحصال نیفت (یکجایه با کاندیست گاز) به 603 میلیون تُن رسید. حاصلناکی محنت در صناعت نیفت 28-30% افزود. در صناعت نیفتکارکنی حجم کارکرد نیفت 25-30%، استحصال بنزینهای سیراکتن، سوزشواری دیزل، روغنهای اعلی‌صفت زیاد شد. سال 1980 استحصال گاز به 435 ملّیرد متر’* رسید، 35 هزار کیلومتر گزاپراواد به کار انداخته، استفادة کامپلیکسی سیس­تیمة یگانة تأمین گاز در اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. به وجود آورده شد. حاصلناکی محنت این ساحه (43-45% افزود. آخر پنج‌ساله استحصال انگشت به 716 میلیون تُن رسید. کانهای موجودة انگشت ترقّی و کارهای زودتر برپا نمودن کامپلیکس سوزشواری انرژی کنسکا-اچینسک وسعت یافت.

در صناعت سبک استحصال مه­سولات 26-28%’ افزود. سال 1980 استیه­سال متاع به 10، 7 ملّیرد متر2، مصنوعات تریکاتجی به 1623 میلیون عدد ر­سید. استحصال متاع نابافته 3، 4-3، 5، قالین و پاینداز 2، 1 برابر، اس­تیهسال خیلهای نو گزوار، لباس، مصنوعات تریکاتجی و دوزندگی، پایفزال، مصنوعات از مویینة طبیعی و صنعی و نوعهای آنها افزود. استحصال مالهای مدنی و روزگار 1، 6 برابر زیاد شد. مقدار یخدانهای یک و سیرکمیرة ظرفییتشان تا 300 لیتر، کاندیسیانیرها، تلویزارهای رنگه و سییار، رادیویو ر­دیاله، ماشیندار گوناگون روزگار افزود.

xاجگی قشلاق، طلبات اهالی را از خوراک­واری و صناعت را از اشعیای خام قانع گردانده، باز هم ترقّی کرد. حجم میانة سالانة استحصال محصولات خواجگی قشلاق نظر به پنج‌سالة گذشته 14-17% افزود. سال i960 مه­سولات خواجگی قشلاق 121، 2 ملّیرد صوم را تشکیل نمود، که آن از استحصال میانة سالانة پنج‌سالة 9-م 13% زیاد است. سال 1960 غلّه‌کاران به انبار مملکت 189، 1 میلیون تُن غلّه ریختند. دهقانان سالهای 1961-65 به دولت سالی 130، 3 میلیون تُن غلّه، 4، 99 میلیون  پخته داده‌اند، این نشان‌دهنده‌ها سالهای 1976-80 موافقة به 205؛ 8، 93 میلیون تُن رسید. سال 1980 استحصال سالانة پخته به 9، 96 میلیون تُن، لبلبوی قند به 79، 6 میلیون تُن رسانده شد. می‌لیارتسیة زمین بهتر گردید؛ 4 میلیون هکتار زمین آبیاری، 4، 7 میلیون هکتار زمین خشکانده، 37، 6 میلیون هکتار چراگاه آبشار کرده شد. مبلغ‌گذاری به خواجگی قیشاق به 170 ملّیرد  صوم رسید. در دوام پنج سال خواجگی قشلاق 1، 8 میلیون تراکتور، 1، 3 میلیون اتومبیل بارکش، قریب 540 هزار کامبین غلّه‌درو، 1580 پریسیپ تراکتور گرفت. سال 1980 خواجگی قشلاق 111 ملّیرد  کیلاوتّ-ساعت انرژیة الکتر استعمال نمود، پرک تراکتورها به 2562 هزار، پرک اتومبیلهای بارکش به 1596 هزار عدد، مقدار نورین مینیرلی به 82 میلیون تُن، زمینهای آبی و خشکانیده باشد. به 35 میلیون هکتار رسید.

نقلیات برای قانع گردانیدن طلبات خواجگی خلق و اهالی، بهتر نمودن علاقه‌های نقلیاتی بین ناحیه‌های اقتصادی مملکت ساحة مهم است. در دوام پنج‌ساله حقم بارکشانی همة نوعهای نقلیات تقریباً 30%*، پسسجیرکشانی نقلیات استفادة عموم 23% افزود. بیشتر به ترقّی نقلیات راه آهن و بهتر کردن کار آن دقّت داده شد. در دوام پنج‌ساله 3، 5 هزار کیلومتر راههای نو آهن ساخته، نقلیات بحری، دریایی، تروباپراوادی، اتومبیلی و هوایی تکمیل داده شد. سال 1980 حجم بارکشانی نقلیات تروباپرا­وادی (نیفت و محصولات آن) 1196، 8 ملّیرد، نقلیات اتومبیلی خواجگی خلق 432، 3 ملّیرد، نقلیات ه­وایی (یکجایه با پاچته) 3. 09 ملّیرد تُن-کیلّامیتر را تشکیل نمود. اگر حجم بارکشانی همة نمودهای نقلیات استفادة عموم سال 1970 3829، 2 ملّیرد تُن-کیلومتر و پسسجیرکشانی همة نمودهای نقلیات استفادة عموم 553، 1 پسسجیر-کیلومتر باشد، پس سال 1980 این نشان‌دهنده مطابقاً 6165، 3؛ 891، 1 بود. سال 1980 مقدار کارخانه‌های علاقه (پاچته، تلگراف و تلفن) از 11 هزار (1913) به 91 هزار رسید. آخر سال 1980 در مملکت جمع 29، 1 میلیون اپّرت تیلی­فان کار می‌کرد.

یقتیسادیات همة ریسپوبلیکه‌های اتّفاقی و اوطانامی نیز خیلی ترقّی کرد. سرعت افزایش حجم عمومی محصولات صناعت ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی  تاجیکستان سال 1978 نسبت به سال 1913-م 138 برابر و نسبت به سال 1970-م 51 مراتبه افزود. ‘

در دوام پنج‌سالة 10-م پرا­گرمّة عظیم ترقّی اجتماعی و باز هم بهتر کردن زندگی خلق اجرا گردید. در پنج‌ساله مزد میانة کار کارگران و خذمتچیان 16-18% زیاد شده، در آخر پنج‌ساله به 168، 9 صوم رسید. درآمد کالخوزچیان نیز از خادجگی جمعیّتی کالخوزها به حساب میانه 24-27%، یارم‌پولی و امتیازدیهی به اهالی از حساب فاندهای جمعیّتی استعمال 28-30% زیاد شد. درآمد ریلی کارگران و خذمتچیان به حساب یک کارکن سال 1980 نسبت به سال 1940-م 4 برابر، درآمد ریلی کالخوز-چیان 6، 9 مراتبه افزود. سال 1980 د­رامد ریلی به حساب در یک کس نسبت به سال 1979-م 3، 5% زیاد شد. اگر مزد کار کارگران و خذمتچیان ساحه‌های خواجگی خله سال 1965-م 90، 5 صوم باشد، پس سال 1980 وه‌ای به 168، 9 صوم رسید. مزد میانی کار با یکجایگی یارم‌پولی و امتیازها از فاندهای جمعیّتی اس­تیعمال سال 1980 به 232، 8 صوم رسید. معاملات مالی سودای چکنة دولتی و کااپیرتیوی 27-29%، حجم ادای خذمت میشی اهالی 1، 5 برابر، از جمله در دهات 1، 7 برابر زیاد گردید.

سالهای 1976-80 ساختمان منزل خیلی انکشاف یافت. در پنج‌سالة 10-م به مساحت عمومی 530 میلیون متر* منزل ساخته شد و این امکان داد، که شرایط منزل 50 میلیون کس بهتر کرده شود. سالهای 1980-م 80%-ا ساکنان شهرها در کورتیره‌های علی‌حده زندگی می‌کردند. دولت به ساحة تندرستی سال 1940-م 0، 9 میلیون صوم صرف کرده باشد، پس سال 1978 این مبلغ به 13، 5 ملّیرد صوم رسید. در ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستیی ا.ج.ش.س. از سه یک قسم دُختُران جهان (سال 1980-م 995، 6 هزار) کار می‌کنند، به هر 10 هزار کس تقریباً 36 نفر دُختُر راست آمد. سال i960 شمارة عمومی کتهای بیمارخانه‌ها به 3، 3 میلیون رسید، در شهر و دهات، پاسیالکه‌ها امبولتا­ریه و) پالیکلینیکه، داروخانه و کسل‌خانه‌های نو ساخته شدند.

سیس­تیمة معارف خلق موافق پراگریسّ علم و تکنیکه و زمان منبعد انکشاف یافت. برای کمش 7 میلیون  نفر طلبه، از جمله در دهات برای تقریباً 4، 5 میلیون نفر خواننده مکتبهای نو معلومات عمومی ساخته شدند، قبول به آموزشگاههای کسبهای تکنیکی 2 ب­رابر زیاد و توسط این سیستمه 11 میلیون نفر کارگران اختصاصناک تییار کرده شد. الحال 77%-ا ست و-دینتان روزخان مکتبهای عالی و 72%-ا خوانندگان آموزشگاههای میانة مخصوص ستیپیندیه می‌گیرند. در سال خوانش 1979/80 در مک­تبهای ا.ج.ش.س. 100، 2 میلیون نفر می‌خواند. مکتبهای عالی و میانة مخصوص را خود همین سال 2092 هزار نفر ختم کردند. در دوام سالهای پنج‌ساله 9، 9 میلیون نفر متخصصان دارای معلومات عالی و میانة مخ­سوس تییار کرده شدند.

به توفیل اجرای پراگرمّه‌های پنج‌سالة 10-م اقتدار سیاسی، اقتصادی و حربی دولتی ساویتی افزود، دنیای معنوی آدم سا­ویتی باز هم بایتر، طرز زندگی سوسیالیستی استوار گردید.

پلن پنج‌سالة 10-م از پلنهای پنج‌سالة گذشته با آن فرق می‌کرد، که هچم و مقیاس کارها خیلی کلان بود، همة ساحه‌های خواجگی خلق منتظم ترقّی کرد، پراگرمّة عظیم اجتماعی اجرا، بالانس خواجگی خلق بهتر، ستروکتورة اداره‌کنی مکمّل و سیاست اگرری پرتیه عملی گردید. این پنج‌سالة صفت و ثمره بود.

پلن پنج‌سالة یازدهم از»روی راههای اساسی ترقّیات اقتکسادی و اجتماعی اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. در سالهای 1981-85 و در دورة تا سال 1990 ترتیب داده شد و آن را سعیزد 26-ام پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ تصدیق نمود. وظیفة اساسی پنج‌سالی  11-م منبعد هم بلند برداشتن درجة نیکواحوالی آدمان ساویتی در اساس ترقّیات بردوام و پراوج خواجگی خلق، تیزانیدن پراگریسّ علمی و تکنیکی و گذرانیدن اقتصادیات به راه رواج و رونق باسرعت، عاقلانتر و درستتر استفاده بردن نیروی استحصالی مملکت، هرجانبه سرفه کردن همة ذخیره‌ها و بهتر نمودن صفت کار می‌باشد.

در پندسالة 14-م ترقّیات همه‌طرفة همه ساحه‌های صناعت پیش‌بینی شده است. استحصال مهسو­لات صناعت در پنج سال 26-28%، از آن جمله واسطه‌های استحصالات 26-28% و مالهای استعمالی 27-29% می‌افزاید. حاصلناکی محنت در صناعت 23-25% بلند برداشته می‌شود. در الکتروانیرگی­تیکه سال 1985 به 1550-1600 ملّیرد کیلوواتسات، از آن جمله در ستنسیّهایای الکتری اتمی به 220-225 ملّیرد کیلووات-ساعت و ستنسیه‌های الکتری آبی به 230-235 ملّیرد کیلووات-ساعت رسانیدن انرژیة الکتر پیش‌بینی شده است. ساختمان ستنسیه‌های الکتری آلوی دوام داده، نوبت یکم خطّ الکتری جریان دائمی ایکیبستوز-مرکز (شدّتش 1600 کیلووات) و خطّ ایلیکت­ری جریان تغییریابندة ایکیبس-توز-اورال (شدّتش 1150 کیلووات) به کار انداخته می‌شوند. حاصلناکی محنت در ساحة الکتروانیرگیتی­که 18-20%’ می‌افزاید. سال 1985 استیه­سال نیفت (یکجایه به کاندینست گاز) به 6 (20-645 میلیون تُن می‌رسد. س­نات استخراج نیفت در ناحیه‌های سیبری غربی، ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی قزاقستان  وه شمال. قسم اروپای مملکت باسرعت ترقّی می‌یابد، کانهای نو نیفت به کار می‌درآیند. سال 1985 استحصال گاز به 600-640 ملّیرد متر3 رسانیده. گزاپراواد پراقتدار به در­جة بلند اتوماتیکانیده و برای استفادة مگیسترل اعتمادناک ساخته می‌شود. حاصلناکی محنت این ساحه 33-35% می‌افزاید. آخر پنج‌ساله استحصال انگشت به 770-800 میلیون تُن می‌رسد. در کوزبسّ برپا نمودن اقتدارها، ساختمان ابژکتهای کامپلیکسهای سوزشواری و انرژی کنسکا-اچینسک و ایکیبستوز وسعت می‌یابد.

در صناعت سبک استحصال محصولات 18-20%* زیاد می‌شود. اس­تیهسال مالهای مدنی و روزگار ک­مش 1، 4 برابر زیاد شده، صفت آنها خیلی بهتر می‌گردد.

در خواجگی قشلاق برای ترقّیات با­سورعت، افزون گردانیدن ثمرة همة ساحه‌ها، بیشتر استحصال کر­دن محصولات و بهتر گردیدن صفت آنها دقّت جدّی داده می‌شود. در دوام پنج‌ساله اس­تیهسال میانة سالانة محصولات خواجگی قشلاق 12-14%’، حاصلناکی محنت در خواجگی جمعیّتی 22-24%-می‌­فزاید. استحصال میانة سالانة غلّه به 238-243 میلیون تُن، پخته به 9، 2-9، 3 میلیون تُن، لبلبوی قند 100-103 میلیون تُن، گوشت به 17-17، 5 میلیون تُن، شیر به 97-99 میلیون تُن، تخم کمش به 72 ملّیرد دانه، پشم به 470-430 هزار تُن می‌رسد. می‌لیارسیة زمین انکشاف می‌یابد:) 3، 4-3، 0 میلیون هکتار زمین آبی و 3، 7-3، 9 میلیون هکتار زمی­ن خشکانده به کار انداخته، در بیابانها، نیمبییابانها و کوهسار 26-28 میلیون هکتار چراگاه، آبشار کرده می‌شود. xاجگی قشلاق سال 1985 کمش 115 میلیون تُن نوریهای مینیرلی، 5 میلیون تُن مادّه‌های علاوگی شیمیایی خوراک چاروا، 650-680 هزار تُن واسطه‌های ثمره‌بخش محافظت رستنی، در پنج‌ساله 1870 هزار تراکتور، 1450 هزار اتومبیل بارکش، 600 هزار کامبین غلّه‌درو و دیگر تکنیکة خواجگی قشلاق می‌گیرد. با انرژیة الکتر تأمین بودن محنت در خواجگی قشلاق 1، 4-1، 6 برابر زیاد می‌شود.

در دوام پنج‌ساله زیاد کردن ثمره و بلند برداشتن صفت کار سیستم نقلیات پیش‌بینی شده است. سالهای 1981-85 ک­مش 5 هزار کیلومتر راه آهن دوّم به استفاده داده، بیش از 6 هزار کیلومتر راه آهن الکتریکانیده، زیاده از 15 هزار کیلومتر راه آهن با بلوکیراوکة اتوماتی و سینترلیزسیة دیسپیتچیر تدخ-زانیده، کمش 3، 6 هزار کم راه آهن نو ساخته می‌شود. بارکشانی نقلیات راه آهن 14-45%، پسسجیرکشانی 9%، حاصلناکی محنت 10-12% می‌افزاید. نقلیات بحری، دریایی، تروباپراوادی، اتومبیلی و هوایی تکمیل می‌یابد. بارکشانی نقلی­یات اتومبیلی استفادة عموم 1، 4 برابر، پسسجیرکشانی اتوبوسهای استفادة عموم 16-18%، پسسجیرکشانی نقلیات هوایی تقریباً 1، 3 برابر زیاد می‌گردد. در دوام پنج سال مسافة ک­نلهای بینیشهری تلفن تقریباً 1، 8 برابر دراز کرده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

paralogizm

موغالته

موغالته (عربی به غلط انداختن، گمراه کردن) ، پرلاگیزم، خطای منطقی بی‌غرض و غیریچشمداشت. مغالطه …