معلومات آخرین
Home / مختلف / پرتیة کمونیستی اتلیه

پرتیة کمونیستی اتلیه

پرتیة کمونیستی اتلیه (پک) ، 21 ژانویه 1921 در سعیزد لوارنا از طرف گروههای چپ روالوتسیانی پرتیة سوسیالیستی اتلیه (پس) تشکیل کرده شد. تا سال 1943 وه‌ای، که سکسیه اتلیوی انتیرنسیانل کمونیستی بود. پرتیة کمونیستی اتلیه نام داشت. در سالهای اوّل موجودیّت پرتیة کمونیستی اتلیه پک در آن جریان سیک­تنتچیگی (سردارش ا. باردیگه) برتری داشت. با یاری اینترناسیونال کمونیستی سال 1923-24هخیت راهبریّت پرتیة کمونیستی اتلیه پک نو کرده شد. یدرای راهبریّت نو (ا. گرمش. پ. تالیتّ) دایر به وظیفخای پرتیة کمونیستی اتلیه پک مباحثه گذراند، که آن به برطرف نمودن عقیده‌های سیکتنتچی­گی مدد رساند. سعیزده 3-یوم پرتیة کمونیستی اتلیه پک (1926) تاکتیکة به مبارزة ضد فاشیزم سفربر نمودن محنتکشان را پیشبری کرد.

در دورة دیکتتورة فاشیستی (1926-43) بعد پراکنده شدن همة پرتیه‌های سیاسی پرتیة کمونیستی اتلیه پک یگانه پرتییی بود، که به تشکیلاتهای پنهانکار تکیه نموده، فعالیّت ضدفشیستی را نه فقط در مهاجرت، بلکه در داخل ممل­کت نیز دوام می‌داد. بسیار راهبران پرتیه جزا داده شدند. بع­د حبس شدن ا. گرمش (19261 پ. تالیتّ راهبر پرتیه شد. پرتیة کمونیستی اتلیه پک برای تطبیق راه مویاینکردة کانگریسّ 7-ام اینترنتسی­انل کمونیستی، که به تشکیل فرانته یگانة صنف کارگر و دیگر محنتکشان به مقابل فاشیزم و تهدید جنگ نگرانده شده بود، فعالانه مبارزه می‌برد. سیاست پرتیة کمونیستی اتلیه پک به متّحد نمودن تمام قوّه‌های ضدفشیستی اتلیه یاری رساند. کمونیستان و سوسیالیستان به هیت حکومت بدالا، که در تیرّیتاریة آزادشده سال 1944 تأسیس یافته بود، داخل گردیدند. پس از آزاد شدن اتلیه (1945) پرتیة کمونیستی اتلیه پک راه عامّوی گردانیدن پرتیّه را پیش گرفت.

سعیزده 5-ام پرتیة کمونیستی اتلیه پک (دسامبر 1945-ژانویه 1946) پراگرمّم مبارزه را برای تچدید دموکراتی (ملّیکنانی ماناپالیة اصلاحات اگرری، وسعت دادن. کااپیرسیه، ریسپوبلیکة دموکراتی و غیره، در صورت باقی ماندن یگانگی ضدفشیستی و موقع راخبرانة صنف کارگر) به میان گذاشت.

پرتیة کمونیستی اتلیه پک یکجایه با دیگر کووه‌های چپ به برقرار گردیدن ریسپوبلیکه در اتلیه (1946) موفق شد. در برابر به موفقیّتهای دموکراتی میخنتکشان هجوم سر کردن برجوزیه کمونیستان و سوسیالیستان مه‌ای 1947 از هیت حکومت خایج کرده شدند. سعیزد 8-ام پرتیة کمونیستی اتلیه پک (1956) استراتژیة مبارزه را برای سوسیالیزم در اتلیه کار کرده برآمد. در سعیزدهای 11-م (1966) و 12-ام (1969) پرتیة کمونیستی اتلیه پک شعار تشکیل نمودن اکثریّت دموکراتی را به میان گذاشت. سعیزد 15-ام پرتیة کمونیستی اتلیه پک (1979) استو نو پرتیه و پراگرمّة پیشزینتیخابی انتخابات پارلمنت اروپای را کبول کرد.

هیتهای وکیلان پرتیة کمونیستی اتلیه پک در مجلسهای مشورتی بینلخلقی پرتیه‌های کمونیستی و کارگری (1957، 1960، 1969، مسکو) اشتراک کردند.

پرینسیپ تشکیلی ساختمان پرتیة کمونیستی اتلیه پک -. سینترلیزم دموکراتی. آرگن مرکزی سعیزد بوده، در 4 سال یک مراتبه دعوت می‌شود. سعیزد کامیتیت مرکزی، کمیسیون مرکزی وزارت و کمیسیون تفتیشات را انتخاب می‌کند. در پلینوم کامیتیت مرکزی و کمن راهبریّت پرتیه، کاتبات، کاتب ژنرالی و رئیس پرتیه انتخاب می‌شوند. آرگن مرکزی پرتیة کمونیستی اتلیه پک-گزیتة «انیته». کاتب ژنرالی-ه. برلینگور.

در بارمان

Инчунин кобед

بازاراف نعمت اسماعیلاویچ

بازاراو نعمت اسماعیلاویچ (تولد 1. 4. 1954، دیهنو ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان) ، جرّاح-آنکالاگ، د. …