معلومات آخرین
Home / مختلف / پرتیة کمونیستی بلژیک

پرتیة کمونیستی بلژیک

پرتیة کمونیستی بلژیک (پکب) ، 4 سپتامبر 1921 تشکیل یافت. همان سال به انتیرنسیانل کمونیستی داخل گردید. پرتیة کمونیستی بلژیک سالهای 20-30 به جزادیهیهای حکومتداران نگاه نکرده، در تشکیل مبارزة محنتکشان به مقابل سیاست دایره‌های حکمران موقع کلان داشت. سالهای 1936-39 با دعوت پرتیة کمونیستی بلژیک زیاده از 2 هزار نفر بلژیکها در اسپنیه در صفهای بریگده‌های انتیرنسیانلی می‌­جنگیدند. در دورة از طرف فاشیستان نیمیس استیلا شدن بلژیک (مه‌ای 1940-سپتامبر 1944) پرتیة کمونیستی بلژیک  پنهانی عمل می‌کرد و راه-بر حرکت مقابلت بود.

سال 1914 بعد آزاد شدن بیل­گیه، نمایندگان پرتیة کمونیستی بلژیک به هیت حکومت داخل شدند. پرتیه پرا­گرمّة برقرارکنی مملکت را پیشنهاد کرد. ولی دایره‌های ریکسیانی با دستگیری راهبران راست پرتیة سوسیالیستی بلژیک (پسب) و دایره‌های حکمران شتتهای متّحدة امریکا در مملکت معرکة ضدکام­مونیستی و ضدساویتی را وسعت دادند. مارت 1947 کمونیستان از هیت حکومت رانده شدند. آگوست 1950 از دست قاتلان زرخرید فاشیستی-رئیس پرتیة سوسیالیستی بلژیک  ج. لیا کُشته شد. در نتیجة تعقیب و دنبالگیریهای حکومت شماری’ اعضایان پرتیة کمونیستی بلژیک  کم شد. سعیزدهای 12-م (1957) و 13-ام پرتیه (1960) وضعیت مملکت را به نظر گرفته، تزیسهای پراگرمّوی قبول کردند.

در حجّتهای سعیادهای 14-19-ام پرتیة کمونیستی بلژیک تشکیل فرانت وسیع ضدماناپالیستی، برپا کردن حکومت ضدماپاپالاستی، ملّیکنانی بنکها و غیره مقصد پرا­گرمّوی پرتیه اعلان شدند. پرتیة کمونیستی بلژیک  تکلیف نمود، که مسئلة ملّی در بلژیک با راه از دولت انیتری (یگانه) به فیدیرسیة اوطانامیه‌های فلندریه، ولّامنیه و بروکسل تبدل دادن بلژیک حل کرده شود. سعیزد 23-یوم پرتیة کمونیستی بلژیک (1979) راه مبارزه را برای قانع گردانیدن طلبات عامّههای می‌دهنتکش، برای اصلاحات دی­ماکرتی دولت، برای صلح و یراقپرتایی مویین نمود، تدبیرها را عاید به متّحد نمودن صفهای پرتیه تصدیق کرد.

هیتهای وکیلان پرتیة کمونیستی بلژیک  در مجلسهای مشورتة بینلخلقی پرتیه‌های کمونیستی و کارگری (1957، 1960. 1969، مسکو) اشتراک کردند. پرتیة کمونیستی بلژیک حجّتهای در این مجلسها قبول‌شده را معقول شو­مارید. پرتیة کمونیستی بلژیک  در اساسهای پرینسینهای سینترلیزم دموکراتی ساخته می‌شود. آرگن عالی-سعیزد پر­تیه، در بین سعیزدها-کامیتیت مرکزی، که برای راهبری به کار جاری پرتیه بیورای سیاسی کامیتیت مرکزی را انتخاب می‌نماند. رئیس پرتیة کمونیستی بلژیک -ل. ون گیّت. آر­گن مرکpی‌اش-نه-شریه‌های هرروزة «درپا روج» (به زبان فرن­سوی) ، هفتینة «رادی ون».

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …