معلومات آخرین
Home / مختلف / پریتیت

پریتیت

پریتیت در ا ق ت ا س آ د ا یا ت، تناسب بین واحدهای پول مملکتهای گوناگون. در دورة معاملات طلا (نقره) خمچون پول و هن گام آزادانه به پول کاغذ عوض نمودن طلا (تا جنگ یکم جهانی 1914-18) تناسب بین مناتهای خارجی از روی مقدار طلای خالص (نقره)-ا واخیدهای پول مملکتهای گوناگون همچو م پریتیت مانیته (تنگه) استفاده می‌شد، بعد جنگ یکم جهانی در شرایط به طلا عوض نش و-دن پول قاغذی پریتیت مانیته با پریتیت منات عوض کرده شد. وه‌ای تناسب منات را به مقدار طلایی، که دولت به واحدهای پولی ملّ مخصوص مقرّر کرده است، عکس می‌کند.

تغییرات پریتیت منات با مقصد به هم مطابق کردن قابلیّت خریداری منات ملّی با قابلیّت خریداری دیگر مناتها گذرانیده می‌شود. تناسب بین منات مملکتهای-مختلف در زمینة برابری قوّة خ­ریداری آنها نسبت به مالها اساس می‌یابد و پریتیت قوّة خریدار م­نات را افاده می‌کند. در بازار منات مبادلة مناتها نه از روی منات پریتیت، بلکه موافق قرب منات، که آن وابسته به طلبات بازار نسبت به این و یا آن منات تغییر می‌یابد، گذرانیده می‌شود. در دورة بوخران منات این تغییرات باز هم شدّت می‌یابد.

در شرایط اقتصادیات سوسیالیستی پریتیت منات در اساس پلن وابسته به ارزش طلایی منات و قابلیّت خریداری منات ملّی در بازار داخلی و بینلخلقی از طرف دولت مقرّر کرده می‌شود. قرب منات ملّی مملکتهای سوسیالیست تنها نیس­بت به منات مملکتهای کاپیتالیستی تغییر می‌یابد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …