معلومات آخرین
Home / مختلف / پنارمه

پنارمه

پنارمه (از یون. رan-همه و horama-منظره) ، در سنع­ت تصویری لوحه یا صورتیست، که منظره و واقعه را وسیع انعکاس می‌کند. در پنارمه منظره و حادثة مطلوب باوسعت و زنده عکس می‌گردد. با مقصد تجسم زندة منظره به تصویر پریدمیتهای حقیقی یا بتفاری (خانه‌ها، چیزها، آدمان و هیوانهای گوناگون) الا­وه کرده می‌شوند. برای باز هم خقّانی وانمود شدن منظره نور چراغ را استفاده می‌برند.

پنارمه در بنای مخصوص مدوّر ساخته می‌شود، که در مابینش میدایچة تماشا دارد. یکمین پنارمه را در آخر عصر 18 در ایدینبورگ رسّام ایرلندی ر. برکیر ایجاد کرد. در عصر 19 آفریدن پنارمهایی، که صحنههای محاربه را تصویر می‌کردند، خیلی انکشاف یافت.

در روسیه پنارمة برجسته‌ترین را مصوّر ف. ا. روبا آفرید («مدافعه‌ سیوستاپال”، که سال 1905 گشاده شده، سالهای 1941-1942 هنگام مدافعه‌ سیوستاپال سخت آسیب دید و سال 1954 از نو بر­قرار و گشاده شد؛ «محاربة بارادینا»، سال 1912 در مسکو گشاده شد و 1962 از نو باز گردید). مصوّران ساویتی م. ب. گری­کاو، گ. ک. سویتسکیی، ا. پ. ساکالاو سکلیه، ن. گ. کاتاو و دیگران در جنر پنارمه اثرها ایجاد کرده‌اند.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …