Home / مختلف / پیوستهای خیلت

پیوستهای خیلت

پیوستهای خیلت، پی­وستهای چنگالشکل، پی­وستهای داخل کامپلیک­سی، یک صنف مخصوص پیوستهای کامپلیکسی را گویند، که در آنها اتم کامپلیکسحاصل‌کننده (مرکزی) با دو و از آن زیاد اتم لی­گند (عدلیند)-های یک‌خِله پیوست ش اده اس ت. مثال روشن پیوستهای خیلتی اسیتیلسیتانت بیریلّیی به حساب می‌­رود.

خس=0. .

نس ^ ری

چسنا

در این مادّه خر یک لیگند (یون اسیتیلسیتان) با اتم بیریلّیی (کامپلیکسحاصل‌کننده) به واسطة دو بند-be-س (یون) و be… . آ (کاولینتی) پیوست شده است. در نتیجه اتم بیریلّیی گویا به حالی­ل هر دو لیگند درآمده رفته است. برای همین هم چنین پیوستها پیوستهای خیلتی نام گرفته‌اند. آنها نسبت به آب در حل‌کننده‌های آرگنیکی خوبتر خل می‌شوند و رنگ خاص دارند. کلرافیلّ و هموگلوبین، که مهمترین پیوستهای حیات به شمار می‌روند، از قبیل پیوستهای خیلتیند. نگرید نیز کامپلیکسانامیتریه.

در بارمان

Инчунин кобед

موقنّع

موقنّع (سال تولد نامعلوم-وفات 783) ، لقب هاشم اب-ن حکیم-پیشوای شورش خلقهای آسیای میانه به …