Home / مدنیت و صنعت / پجد و زردشت

پجد و زردشت

پجد و زردشت ابن به­رام (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر عصر 13 فارس-تاجیک. در عایلة پیروان زردشتیه به دنیا آمده، خود نیز یکی از روحانیان دین مذکور بود. از حسن توجّه پجد و به دین و آیین باستان ایران آثار باقیماندة او گواهی می‌دهند.

یکی از تألیفات مشهور پجد و «زردشتنامه» می‌باشد، که در اساس قصّه و روایتهای اوستایی و پهلویی عاید به زردشت تألیف گردیده است. پجد و اثر دیگر پهلویی-«اردویرافنامه» را نیز به رشتة نظم کشیده است. نظم پجد و از جهت بدیعیت چندان بلند نباشد هم در حفظ و انتشار کیسّه و روایتهای ایرانی باستان خدمت ارزنده‌ای کرده است.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …