معلومات آخرین
Home / علم / پاتینسیل الکتروستتی­کی

پاتینسیل الکتروستتی­کی

پاتینسیل الکتروستتی­کی، بزرگی انرژی سکلیری، که میدان الکتروستتیکی را توصیف می‌دهد. پاتینسیل الکتروستتیکی به نسبت اینیر­گیة پاتینسیلی تأثیر متقابل زرید و میدان بر بزرگی این زرید برابر است. پاتینسیل الکتروستتیکی معادلة پوسّان را قانع می‌گرداند. پاتینسیل الکتروستتیکی بزرگی نسبی بوده، به مانند اینیر­گیة پاتینسیلی تا سدیدی یگان بزرگی دائمی مویین کرده می‌شود و مضمون فیزیکی ندارد، فقط فرق پاتینسیلها (شدّت الکتری) مضمون فیزیکی دارد، از این رو در عمل عادتاً فرق پاتینسیلها را حساب می‌کنند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …