معلومات آخرین
Home / علم / پالیبوتدیینها

پالیبوتدیینها

پالیبوتدیینها[- سن2-سن=  سن-سن2-]، یک نوع پلیمرهای سیپتیزیند؛ محصولات پلیمریزتسیة بتدیین. با انگریدیینتهای خاکه و مایع آمیخته، با کوچوکهای طبیعی و سنتزی پیوست، در بنزال و گلاگنهاسیله و الکیلهاسیله‌های آن، گلاگنهاسیلة کرباگیدریدهای الفتی حل می‌شوند. پالیبوتدیینها وابسته به طرز پلیمریزتسیه یا شرایط ریکسیه (نوع انیتسیتار یا کتلیزتار استفاد‌شونده، حرارت ریکسیه و غیره) از روی خاصیتشان گوناگون می‌شوند. در صناعت (ایالات متحدة امریکا) 1، 4-ترنس-پالیبوتدیینها با نام «ترنس-4» استحصال می‌شود. آن را برای استحصال تگچرم پایفزال، مصالح برای رویپوش کردن فرش خانه، پراکلدکه و دیگر مصنوعات تکنیکی استفاده می‌برند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …