معلومات آخرین
Home / علم / ازاناسفیره

ازاناسفیره

آزاناسفیره، قَبَت آزانی ات­ماسفیره، که از سطح زمین در به-لندی 10-50 کیلومتر جایگیر است؛ مقدار اساسی آزان در آن قسم آزاناسفیره غن می‌شود، که از ستق زمین در بلندی 20-25 کیلومتر واقع است.

پیدایش آزان را در آزاناسفیره و پهن‌شوی آن را در بلندیهای گوناگون نظریة فاتا شیمی  شره می‌دهد. آزان ردیسیة آفتاب را فرو می‌برد، بنا بر آن قسم از جهت بیولوگ فعال ردیسیة آفتاب تا سطح زمین آمده نمی‌رسد. در نتیجة چنین فروبورد ر­دیسیه قرارت قَبَت آزاناسفیره بلند می‌گردد.

برای تدقیق آزان آزاناسفیره نمونة هوای از بلندیهای گونا­گون گرفته شده را تحلیل می‌کنند و اسبابهای آپتیکی (سپیکترا­فاتامیتر و غیره) در سطح زمین یا در داخل زاند و رکیته‌ها جایی داده شده را استفاده می‌برند. در اساس معلومات آزاناسفیره کارکتر از طرف اتمسفره فرو بردشدن ردیسیة آفتاب مویین کرده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …